دوره و شماره: دوره 47، شماره 3، مهر 1402 

مقاله پژوهشی

بررسی تراکم ماست سل در ضایعات التهابی پری آپیکال

صفحه 245-252

10.22038/jmds.2023.65593.2173

نجمه جعفری؛ سید حسین طباطبایی؛ نسترن دهقان


بررسی روابط اکلوزال دندانی شیری در کودکان تغذیه شده با شیر مادر و با شیشه شیر

صفحه 253-262

10.22038/jmds.2023.70107.2257

هاله حالی؛ آناهیتا قربانی؛ ابوالفضل حسین نتاج؛ رضا متبسم؛ ملیکا ملایی


کیفیت خدمات آموزشی در دانشکده دندانپزشکی گرگان از دیدگاه دانشجویان در سال 1400

صفحه 263-274

10.22038/jmds.2023.68886.2235

علیرضا حیدری؛ زهرا خطیرنامنی؛ مهدی عباس آبادی؛ نرگس رفیعی؛ مرضیه احمدی؛ حدیثه سراوانی