دوره و شماره: دوره 47، شماره 4، آذر 1402، صفحه 352-486 

مقاله پژوهشی

بررسی سلامت روان دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد توسط پرسشنامه SCL-90 در سال تحصیلی 1399-1400

صفحه 352-370

10.22038/jmds.2023.66953.2194

ند ا اسلامی؛ فرزانه لعل علیزاده؛ سمیرا محمدزاده؛ محمدصادق نظری


پریودنتیت مزمن اپیکال و پیامدهای تولد: یک مطالعه مورد-شاهدی

صفحه 466-474

10.22038/jmds.2023.70991.2272

نرگس فرهاد ملاشاهی؛ اسحاق علی صابری؛ ناهید سخاور؛ زهرا صدیق رحیم آبادی