دوره و شماره: دوره 47، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-105 
تعیین اثر دهانشویه حاوی پروپولیس بر درمان دنچراستوماتیت: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

صفحه 36-43

10.22038/jmds.2022.55763.2028

مریم جلیلی صدرآباد؛ آرمین ایزدی؛ علی گلمحمدی؛ علی خادمیان؛ راهب قربانی؛ شبنم سوهانیان


گزارش مورد

ادنتوژنیک کراتوسیست در فک پایین همراه با تورم استخوانی و پرفوراسیون کورتکس: گزارش یک مورد

صفحه 98-105

10.22038/jmds.2023.63588.2144

محمدحسن اخوان کرباسی؛ سیدمصطفی محمودی؛ سیدحمید پاچناری؛ آرزو حیدری؛ فریناز صباغزادگان