دوره و شماره: دوره 34، شماره 3، مهر 1389 
بررسی میزان آلبومین سرم در پریودنتیت مزمن

صفحه 189-196

10.22038/jmds.2010.1186

معصومه خوشحال؛ حامد مرتضوی؛ شادی ثقفی؛ زهره جمشیدی؛ حمیدرضا عبدالصمدی


ارزیابی هیستولوژیک و مورفومتریک اثرات Bio-oss و Cerasorb بر حفظ ریج باقیمانده به دنبال کشیدن دندان در سگ

صفحه 197-208

10.22038/jmds.2010.1187

مهرداد رادور؛ حبیب الله قنبری؛ نصرالله ساغروانیان؛ نیره شادمان؛ کامران سرداری؛ احسان برادران ناصری


بررسی روش پیشگویی آسان برای تعیین دیسکرپانسی بولتون قدامی و کلی در یک جمعیت جنوب ایران

صفحه 209-218

10.22038/jmds.2010.1188

سید محمد مهدی رویین¬پیکر؛ پریسا صالحی؛ زهرا امامی؛ مریم داوری؛ هومن ظریف نجفی


مقایسه گپ داخلی مارژین در دو روش ساخت کوپینگ‏ های این سرام

صفحه 231-236

10.22038/jmds.2010.1190

اعظم السادات مدنی؛ محمدرضا صابونی؛ مهدی صدفی؛ فهیمه ارجمندی