دوره و شماره: دوره 34، شماره 2، تیر 1389 
ارزیابی لثه دندان‏های مولر شیری ترمیم شده با روکش Stainless steel یک مطالعه گذشته نگر

صفحه 125-134

10.22038/jmds.2010.1197

محسن رمضانی؛ ناهید رمضانی؛ ماریه هنرمند؛ راحیل احمدی؛ محمد دریائیان؛ محمد علی حسینی