دوره و شماره: دوره 43، شماره 2، تیر 1398 
تأثیر روش های مختلف اچ بر استحکام باند عاجی دو نوع یونیورسال ادهزیو

صفحه 112-121

10.22038/jmds.2019.13107

پدرام دانش کاظمی؛ علیرضا دانش کاظمی؛ فهیمه شفیعی؛ امیر قاسمی