دوره و شماره: دوره 43، شماره 4، دی 1398 
مقایسه تغییرات ابعادی سیلر NanoZnO با سیلرهای پالپ دنت و AH26

صفحه 331-343

10.22038/jmds.2019.14306

مریم جاویدی؛ مینا زارعی؛ لاله آخوندزاده؛ حسین باقری؛ مریم قره چاهی


مقایسه اثر ضد میکروبی کامپوزیت حاوی نانواکسید روی و مس بر علیه استرپتوکوکوس موتانس

صفحه 344-351

10.22038/jmds.2019.14273

عبدالرحیم داوری؛ احمد مصدق؛ علیرضا دانش کاظمی؛ سید مهدی مرتضوی سانیجی