دوره و شماره: دوره 43، شماره 4، دی 1398 
3. مقایسه تغییرات ابعادی سیلر NanoZnO با سیلرهای پالپ دنت و AH26

صفحه 331-343

10.22038/jmds.2019.14306

مریم جاویدی؛ مینا زارعی؛ لاله آخوندزاده؛ حسین باقری؛ مریم قره چاهی


4. مقایسه اثر ضد میکروبی کامپوزیت حاوی نانواکسید روی و مس بر علیه استرپتوکوکوس موتانس

صفحه 344-351

10.22038/jmds.2019.14273

عبدالرحیم داوری؛ احمد مصدق؛ علیرضا دانش کاظمی؛ سید مهدی مرتضوی سانیجی


گزارش مورد

10. گزارش یک مورد تشخیص ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک با شکایت اصلی عدم تطابق پروتز دندانی

صفحه 401-405

10.22038/jmds.2019.14312

مجید صنعت خانی؛ زهرا دلاوریان؛ آتس سا پاک فطرت؛ نگین سمیعی