دوره و شماره: دوره 43، شماره 3، مهر 1398 
بررسی اثرات دهانشویه نانوداروی کورکومین بر التهاب لثه در ژنژیویت مزمن

صفحه 253-262

10.22038/jmds.2019.13561

سید علی بنی هاشم راد؛ مجید رضا مختاری؛ مریم نیک اندیش؛ محمد صولتی؛ محمدحسین صادقی


مقاله پژوهشی

تأثیر ویتامین C بر ظرفیت آنتی ‌اکسیدانی تام بزاق در افراد سالم غیرسیگاری

صفحه 304-311

10.22038/jmds.2019.13461

نازنین کامیاب؛ محمود شیخ ‌فتح ‌الهی؛ معصومه عدالت؛ زهره موردویی