دوره و شماره: دوره 42، شماره 3، مهر 1397، صفحه 277-185 
بررسی ارتباط حجم و پنوماتیزاسیون سینوس ماگزیلاری با سن و جنس افراد

صفحه 200-194

10.22038/jmds.2018.11455

نجمه انبیایی؛ علی باقرپور؛ اعظم احمدیان یزدی؛ راضیه خدابخش


بررسی بیان TGF-β در ژانت سل گرانولومای فکین و ژانت سل تومور استخوان

صفحه 228-221

10.22038/jmds.2018.11458

نصرالله ساغروانیان؛ امیرحسین جعفریان؛ نرگس قاضی؛ معین مزینی


مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد قارچی عصاره گیاه پونه کوهی با نیستاتین بر کاندیدا آلبیکنس

صفحه 277-271

10.22038/jmds.2018.11470

عاتکه موقری پور؛ محمود شیخ فتح الهی؛ مهسا پور‌ زمانی؛ شیرین عابدینی؛ زهرا جمالی