دوره و شماره: دوره 44، شماره 3، مهر 1399 
بررسی آزمایشگاهی اثر چرخه مکانیکی نیرو بر میزان ریزنشت مخلوط نانوذرات اکسید مس و کامپوزیت فلو

صفحه 216-227

10.22038/jmds.2020.44650.1859

علیرضا دانش کاظمی؛ عبدالرحیم داوری؛ سولماز قنبرنژاد؛ پدرام دانش کاظمی؛ نیلوفر فلاح چم آسمانی؛ فاطمه قائمی


مقایسه اثر دو دهانشویه گیاهی و کلرهگزیدین بر روی التیام لثه بعد از انجام جراحی افزایش طول تاج کلینیکی دندان

صفحه 248-258

10.22038/jmds.2020.45802.1871

ایمان علی محمدی؛ محمود نصر اصفهانی؛ سید محمدرضا حکیمانه؛ داریوش طالعی؛ محمد امین بافنده؛ سید شجاع الدین شایق


تأثیر خمیر مخاط‌ چسب چای سبز بر درمان زخم‌های آفتی عودکننده دهان

صفحه 279-288

10.22038/jmds.2020.46254.1876

عاتکه موقری پور؛ پیام خزائلی؛ نازنین کامیاب؛ مهسا پورزمانی؛ فاطمه سادات معین زاده؛ محمود شیخ فتح الهی


مقاله مروری و متاآنالیز

مروری بر دستورالعمل ها و مطالعات موجود در زمینه پیشگیری از عفونت کوید-19 در مراکز دندانپزشکی

صفحه 299-307

10.22038/jmds.2020.48058.1907

احسان رفیعی منش؛ فاطمه احمدی؛ ترانه موحد؛ اورنگ عبداللهی