دوره و شماره: دوره 44، شماره 4، دی 1399 
فراوانی ضایعات زبانی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم در شهر ساری در سال 1398

صفحه 349-357

10.22038/jmds.2020.44594.1860

شقایق زاهدپاشا؛ مائده صالحی؛ رضا علیزاده نوایی؛ هاله حالی؛ عباس مسگرانی؛ محمد فلاح؛ طاهره ملانیا


مقایسه اثر آزمایشگاهی عصاره آبی گیاهان گل سرخ، سماق، گلنار و کلرهگزیدین بر باکتری استرپتوکوکوس موتانس

صفحه 373-383

10.22038/jmds.2020.47887.1902

فاطمه قربانی؛ فرید عباسی؛ روناک بختیاری؛ مهدی نوروزی؛ محمد امین بافنده؛ سید شجاع الدین شایق؛ سید محمدرضا حکیمانه


گزارش مورد

الیگودنشیا غیرسندرمیک : گزارش یک مورد نادر

صفحه 408-415

10.22038/jmds.2020.47922.1910

پرستو نامدار؛ عباس مسگرانی؛ آتنا شیوا