دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، فروردین 1399 
بررسی تاثیر افزایش مدت زمان جراحی دندان عقل مندیبل بر بروز درای ساکت

صفحه 65-72

10.22038/jmds.2020.43543.1841

علیرضا شیرزاده؛ مجید عشق پور؛ مجید حسینی ابریشمی؛ افسانه تختی؛ شهرزاد دلشاد؛ عبدالله جوان