دوره و شماره: دوره 30، شماره 3,4، مهر 1385 (پاییز و زمستان 1385) 
مقایسه آزمایشگاهی تغییر رنگ مینای دندانهای شیری ناشی از مصرف سه نوع قطره آهن

صفحه 247-254

10.22038/jmds.2006.1436

محبوبه شب زنده دار؛ عباس مکارم؛ حسین عرفایی؛ زهرا خشایارمنش؛ سعید ابراهیم زاده


بررسی دفع ادراری فلوراید پس از استفاده از دهان شویه سدیم فلوراید در کودکان 12-6 ساله

صفحه 269-278

10.22038/jmds.2006.1439

بهجت الملوک عجمی؛ محمد حسن زاده خیاط؛ مریم مهرابخانی؛ زهرا خشایارمنش


گزارش مورد

گزارش یک مورد سندروم نئوپلازی های متعدد اندوکرین نوع (MEN2B) 2B

صفحه 335-342

10.22038/jmds.2006.1447

مریم امیرچقماقی؛ نوشین محتشم؛ پگاه مسنن مظفری