دوره و شماره: دوره 30، شماره 1,2، فروردین 1385 (بهار و تابستان 1385) 
بررسی شاخص های کلینیکی پریودنتال بعد از ترمیم کلاس پنج با استفاده از مینی فلپ

صفحه 109-116

10.22038/jmds.2006.1462

همایون علاقه مند؛ نیلوفر جنابیان؛ شهرزاد فولادوند؛ علی حبیب زاده بیژنی