دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، فروردین 1403 

مقاله پژوهشی

ارزیابی کیفیت زندگی دانشجویان دندانپزشکی علوم پزشکی مشهد در‌ ایام کرونا به وسیله پرسشنامه استاندارد WHOQOL-BREF

صفحه 487-497

10.22038/jmds.2023.23591

محمد پهلوان کاشی؛ مریم قره چاهی؛ علی فهیمیان؛ صابر بابازاده؛ ساجده نمایی قاسمی


تأثیر استفاده از خمیرهای الماسی بر دوام پرداخت (polish retention) دو نوع نانو کامپوزیت

صفحه 577-588

10.22038/jmds.2023.22011

سبحان یوسفوند؛ مهشید محمدی بصیر؛ فاطمه فرزانه؛ حانیه السادات امامی رضوی؛ حسین لباف