نویسنده = نوشین محتشم
ارزیابی ارتباط عمق تهاجم با پارامترهای کلینیکوپاتولوژیک در کارسینوم سلول سنگفرشی دهان

دوره 48، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 537-548

10.22038/jmds.2024.76448.2333

نرگس قاضی؛ نوشین محتشم؛ کاظم انوری؛ مهدخت اقدسی


ترابکولار جوونایل اوسی فاینگ فیبروما در فک پایین: گزارش مورد

دوره 38، شماره 3، مهر 1393، صفحه 275-280

10.22038/jmds.2014.2998

نوشین محتشم؛ مجید عشق پور؛ اعظم روشن میر؛ فاطمه حافظ ملکی؛ سمیه عبدالله پور


بررسی بروز آنتی ژن های MDM2 و P53 در کیست‏های دنتی‏جروس، رادیکولار و رزیجوال به روش ایمنوهیستوشیمی

دوره 33، شماره 2، تیر 1388، صفحه 145-152

10.22038/jmds.2009.1280

نصرا... ساغروانیان؛ عطاءا... حبیبی؛ نوشین محتشم؛ منور افضل آقایی؛ آتنا شیوا؛ سحر بابازاده


بررسی بروز آنتی ژن‏های P53 و PCNA در لکوپلاکیای مخاط دهان با و بدون دیسپلازی به روش ایمونوهیستوشیمی

دوره 33، شماره 2، تیر 1388، صفحه 169-176

10.22038/jmds.2009.1283

نوشین محتشم؛ نصرالله ساغروانیان؛ نوریه شریفی؛ محمد تقی شاکری؛ شیما عامل قریب؛ ستاره شجاعی


بررسی هیستولوژیک استخوان بازسازی شده در دو تکنیک کشش کال استخوانی و پیوند استخوانی اتوژن در گوسفند

دوره 33، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 41-46

10.22038/jmds.2009.1290

ناصر سرگلزایی؛ نوشین محتشم؛ حمیدرضا عرب؛ امیر معین تقوی


بررسی بروز گیرنده های استروژن و پروژسترون در گرانولومای پیوژنیک و تومور حاملگی مخاط دهان به روش ایمنوهیستوشیمی

دوره 33، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 63-68

10.22038/jmds.2009.1293

نوشین محتشم؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ کامران غفارزادگان؛ عاطفه ناصح؛ نرگس قاضی


گزارش یک مورد بیماری سلول لانگرهانس

دوره 32، شماره 4، دی 1387، صفحه 333-338

10.22038/jmds.2008.1307

آتس سا پاک فطرت؛ فرناز فلکی؛ زهرا دلاوریان؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ نوشین محتشم


گزارش سه مورد گرانولر سل تومور در زبان

دوره 32، شماره 2، تیر 1387، صفحه 179-182

10.22038/jmds.2008.1331

زهرا دلاوریان؛ عباس جوادزاده؛ مریم امیرچقماقی؛ نوشین محتشم


گزارش مورد پلاسماسل جینجیوایتیس

دوره 31، شماره 1,2، فروردین 1386، صفحه 149-154

10.22038/jmds.2007.1415

حبیب ا... قنبری؛ زهرا باغانی؛ نوشین محتشم


گزارش یک مورد سندروم نئوپلازی های متعدد اندوکرین نوع (MEN2B) 2B

دوره 30، شماره 3,4، مهر 1385، صفحه 335-342

10.22038/jmds.2006.1447

مریم امیرچقماقی؛ نوشین محتشم؛ پگاه مسنن مظفری


بررسی ارتباط شاخص های AgNOR, Ki-67 با درجه بدخیمی کارسینوم موکواپیدرموئید غدد بزاقی

دوره 28، شماره 1,2، فروردین 1383، صفحه 53-60

10.22038/jmds.2004.1592

جهانشاه صالحی نژاد؛ کامران غفارزادگان؛ نصرالله ساغروانیان؛ نوشین محتشم