نویسنده = محمد حسن ضرابی
تعداد مقالات: 9
1. گزارش مورد درمان ریشه دندان های پره مولر اول و دوم مندیبل با سه کانال مجزا

دوره 40، شماره 2، تیر 1395، صفحه 187-192

10.22038/jmds.2016.6342

سیدمهدی انارکی فیروز؛ حمید جعفرزاده باکویی؛ محمدحسن ضرابی؛ مسعود یعقوبی


4. بررسی ریزنشت آپیکالی در تهیه حفره با ابعاد مختلف جهت انجام رتروگراد

دوره 29، شماره 3,4، مهر 1384، صفحه 171-176

10.22038/jmds.2005.1480

مریم بیدار؛ محمد حسن ضرابی؛ اسحق فیروزه مقدم


6. درمان ریشه دندان مولر دوم فک بالا با دو ریشه پالاتال : گزارش یک مورد

دوره 28، شماره 3,4، مهر 1383، صفحه 275-278

10.22038/jmds.2004.1545

محمد حسن ضرابی؛ هومن جلیل زاده تهرانی


8. مطالعه کلینیکی تاثیر تجویز خوراکی بتامتازون در میزان درد بعد از درمان ریشه دندان

دوره 27، شماره 3,4، مهر 1382، صفحه 139-143

10.22038/jmds.2003.1612

محمد حسن ضرابی؛ علیرضا زردادی؛ مریم بیدار