دوره و شماره: دوره 36، شماره 3، مهر 1391، صفحه 173-258 

مقاله پژوهشی

بررسی مقایسه‏ای پلن فرانکفورت آناتومیک و ماشینی نسبت به پلن افق واقعی در سفالوگرام های دیجیتال

صفحه 173-182

10.22038/jmds.2012.477

سیده‏ مریم امیدخدا؛ رضا شاه‏ اکبری؛ مجید قنبرزاده؛ سعیده قانعی؛ سیدحسین حسینی‏ زارچ؛ حبیب‏ الله اسماعیلی