نویسنده = سیامک صندوقچیان شتربانی
افزایش غلظت سایتوکاین های IL-6 و IL-1α و IL-1β و کاهش غلظت TGF-β در شیار لثه و پلاسمای افراد واکسینه شده Covid-19

دوره 47، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 54-61

10.22038/jmds.2022.61737.2117

امیر حسین فتحی؛ سید معین فقیه؛ سیده کیمیا زمانی؛ سیامک صندوقچیان شتربانی


بررسی اثر پروتئین شوک حرارتی 70 بر روی بیان TLR4 با افزایش مسیرهای پیام رسانی MAPK و NF-KB در پریودنتیت مزمن

دوره 45، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 63-69

10.22038/jmds.2021.53397.1968

سیامک صندوقچیان شتربانی؛ عادل اسپوتین؛ جواد محمودی؛ امیر دهقان؛ سعید صدیق اعتقاد