آمادگی مجله برای دریافت مقالات " نامه به سردبیر"

***** اساتید و فرهیختگان گرامی


بدین وسیله به اطلاع می رساند:

مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد آمادگی دارد نظرات تحلیلی و انتقادی شما را در خصوص مقالات منتشرشده در مجله تحت عنوان "نامه به سردبیر" منتشر نماید.

امید است این حرکت باعث افزایش سطح علمی مقالات و نیزآگاهی هر چه بیشتر عزیزان گردد.دکتر سعید مرادی
سردبیر مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد