نویسنده = محمدرضا صابونی
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر آلیاژ بر رنگ چینی در سه نوع فلز بیس

دوره 31، شماره 1,2، بهار 1386، صفحه 63-70

10.22038/jmds.2007.1404

محمدرضا صابونی؛ جلیل قنبرزاده؛ احمد مماوی


2. بررسی اثر آب نمک ولرم در کاهش درد پس از نخ گذاری جهت قالب گیری در پروتز ثابت

دوره 30، شماره 3,4، پاییز 1385، صفحه 263-268

10.22038/jmds.2006.1438

محمدرضا صابونی؛ سروش احمدی؛ حبیب الله اسماعیلی


3. بررسی اثر جدا کننده دای (میکروفیلم) بر روی سختی سطحی دای گچی در شرایط مختلف

دوره 30، شماره 1,2، بهار 1385، صفحه 79-86

10.22038/jmds.2006.1459

محمدرضا صابونی؛ اعظم السادات مدنی؛ حبیب الله اسماعیلی


4. بررسی اثر محل تماس اکلوزالی روی شکستن چینی در روکش چینی فلز با فلزات Base

دوره 27، شماره 3,4، پاییز 1382، صفحه 134-138

10.22038/jmds.2003.1611

مهدیه سیفی؛ محمدرضا صابونی؛ رضا گوهریان


5. بررسی اثر سیلندر فلزی و مقوای نسوز بر دقت ابعادی کستینگ های فلزات بیس

دوره 27، شماره 3,4، پاییز 1382، صفحه 155-159

10.22038/jmds.2003.1615

جلیل قنبرزاده؛ محمدرضا صابونی؛ رضا گوهریان