نویسنده = حاجی احمدی، محمود
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی هیستوپاتولوژیک فضای رادیولوسنت نرمال اطراف تاج دندان عقل نهفته

دوره 35، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 99-106

10.22038/jmds.2011.967

مریم سیدمجیدی؛ سینا حقانی فر؛ رامین فروغی؛ محمود حاجی احمدی؛ ندا محمدپور


2. تعیین فلور قارچی دهان در دانشجویان دندانپزشکی بابل و همبستگی آن با پوسیدگی دندانی در سال 1384

دوره 31، شماره 1,2، بهار 1386، صفحه 93-104

10.22038/jmds.2007.1408

مریم قاسمپور؛ علی اصغر سفیدگر؛ محمود حاجی احمدی؛ محمود خسروی سامانی؛ الهه صادقی


3. بررسی میکروبیولوژی آب یونیت مطب ها و دانشکده دندانپزشکی بابل

دوره 29، شماره 1,2، بهار 1384، صفحه 97-104

10.22038/jmds.2005.1512

مریم قاسمپور؛ محمدرضا قبادی نژاد؛ محمود حاجی احمدی؛ حبیبه شکی