نویسنده = عباس جوادزاده بلوری
تعداد مقالات: 4
1. گزارش یک مورد لنفوم غیر‏هوجکین در استخوان فک پایین

دوره 35، شماره 2، تیر 1390، صفحه 141-146

10.22038/jmds.2011.972

عباس جوادزاده بلوری؛ آتس سا پاک فطرت؛ پگاه مسنن مظفری؛ ارغوان تنکابنی


2. بررسی یک ساله رادیواپسیته‏های بافت نرم در رادیوگرافی پانورامیک مراجعین به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد

دوره 34، شماره 4، دی 1389، صفحه 271-280

10.22038/jmds.2010.1177

ماهرخ ایمانی مقدم؛ عباس جوادزاده بلوری؛ اعظم احمدیان یزدی؛ فرزانه دانشور


3. فلورید سمنتواسئوس دیسپلازی (گزارش دو مورد)

دوره 34، شماره 4، دی 1389، صفحه 345-354

10.22038/jmds.2010.1184

عباس جوادزاده بلوری؛ فاطمه فرازی؛ زهره دلیرثانی؛ حسین حسینی زارچ؛ سید امیر سیدی؛ طاهره نصرت زهی


4. مقایسه اثر مقادیر بالای آموکسی سیلین خوراکی با پنی سیلین تزریقی در درمان عفونت‏های حاد دندانی

دوره 33، شماره 3، مهر 1388، صفحه 197-206

10.22038/jmds.2009.1265

عباس جوادزاده بلوری؛ فرامرز بابازاده؛ مسعود شیعه زاده؛ زهره دلیرثانی