نویسنده = سیده طاهر محتوی پور
شیوع سنگ‌های پالپی در کلیشه‏ های رادیوگرافی بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی گیلان در سال 1390

دوره 38، شماره 2، تیر 1393، صفحه 99-106

10.22038/jmds.2014.2252

عالیه سادات جوادزاده؛ سیده طاهره محتوی پور؛ یاسمین وثوقی؛ زهرا پورحبیبی؛ سمیه نعمتی؛ زهرا دلیلی


تاثیر تاخیر در زمان اسکن سنسورهای PSP در شرایط مختلف نگهداری بر کیفیت تشخیص انتهای آپکس

دوره 38، شماره 2، تیر 1393، صفحه 107-118

10.22038/jmds.2014.2209

زهرا دلیلی؛ مهران طارمسری؛ سیده طاهر محتوی پور؛ جلیل خادمی؛ فاطمه سلیمانی؛ فاطمه سلامت


مقایسه فیلم‏های رادیوگرافی داخل دهانی با سرعت D و F در تشخیص پوسیدگی‏های پروگزیمالی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 37، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 27-36

10.22038/jmds.2014.434

عالیه سادات جوادزاده؛ سیده طاهره محتوی پور؛ فاطمه شاهسواری؛ محمد داودی؛ سیده سعیده محتوی پور


مقایسه گیرنده دیجیتال CMOS با فیلم در تشخیص تحلیل خارجی ریشه: مطالعه آزمایشگاهی

دوره 35، شماره 2، تیر 1390، صفحه 73-84

10.22038/jmds.2011.965

زهرا دلیلی؛ مهران طارمسری؛ سیده طاهره محتوی پور؛ ایمان اوژند