نویسنده = �������������� ��������
بررسی اثر ضدباکتریال غلظت‏های مختلف عصاره گیاه مورد بر برخی از باکتری‏های حفره دهان در شرایط آزمایشگاهی

دوره 35، شماره 2، تیر 1390، صفحه 123-130

10.22038/jmds.2011.970

بهزاد هوشمند؛ حامد مرتضوی؛ یوسف علیخانی؛ حمیدرضا عبدالصمدی؛ فاطمه احمدی متمایل؛ رضا زارع محمودآبادی


بررسی میزان آلبومین سرم در پریودنتیت مزمن

دوره 34، شماره 3، مهر 1389، صفحه 189-196

10.22038/jmds.2010.1186

معصومه خوشحال؛ حامد مرتضوی؛ شادی ثقفی؛ زهره جمشیدی؛ حمیدرضا عبدالصمدی


بررسی پلی مورفیسم اینترلوکین 10 در کودکان مبتلا به ژنژویت

دوره 34، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 7-14

10.22038/jmds.2010.1204

پرویز ترک‏ زبان؛ حامد مرتضوی؛ حمیدرضا عبدالصمدی؛ رضا زارع محمودآبادی


جابجایی تصادفی سومین مولر فک پایین به فضای اینفراتمپورال: گزارش مورد

دوره 34، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 95-98

10.22038/jmds.2010.1212

رضا شاه اکبری؛ مجید عشق پور؛ حامد مرتضوی


بررسی اکسفولیاتیو سیتولوژی سلول های اپی تلیالی مخاط گونه در بیماران مبتلا به دیابت

دوره 33، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 47-52

10.22038/jmds.2009.1291

حمید رضا عبدالصمدی؛ محسن شاه طاهری؛ حامد مرتضوی؛ شرمین عبداله زاده؛ رضا زارع؛ محمد واحدی


بررسی تعهد دندانپزشکان شهر مشهد نسبت به اخذ و ثبت سوابق پزشکی – دارویی بیماران

دوره 28، شماره 1,2، فروردین 1383، صفحه 9-14

10.22038/jmds.2004.1586

سید علی بنی هاشم؛ مجید صنعت خانی؛ حامد مرتضوی