نویسنده = محمود حاجی احمدی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی هیستوپاتولوژیک فضای رادیولوسنت نرمال اطراف تاج دندان عقل نهفته

دوره 35، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 99-106

مریم سیدمجیدی؛ سینا حقانی فر؛ رامین فروغی؛ محمود حاجی احمدی؛ ندا محمدپور


2. تعیین فلور قارچی دهان در دانشجویان دندانپزشکی بابل و همبستگی آن با پوسیدگی دندانی در سال 1384

دوره 31، شماره 1,2، بهار 1386، صفحه 93-104

مریم قاسمپور؛ علی اصغر سفیدگر؛ محمود حاجی احمدی؛ محمود خسروی سامانی؛ الهه صادقی


3. بررسی میکروبیولوژی آب یونیت مطب ها و دانشکده دندانپزشکی بابل

دوره 29، شماره 1,2، بهار 1384، صفحه 97-104

مریم قاسمپور؛ محمدرضا قبادی نژاد؛ محمود حاجی احمدی؛ حبیبه شکی