نویسنده = حسینی ابریشمی، مجید
تعداد مقالات: 2
1. تغییرات عملکرد بینی پس از جابجایی های ماگزیلا

دوره 45، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 132-142

10.22038/jmds.2021.50451.1931

مجید حسینی ابریشمی؛ مژگان کاظمیان؛ علیرضا شیرزاده؛ شهرزاد دلشاد؛ سید حمیدرضا ابوتراب زاده


2. بررسی تاثیر افزایش مدت زمان جراحی دندان عقل مندیبل بر بروز درای ساکت

دوره 44، شماره 1، بهار 1399، صفحه 65-72

10.22038/jmds.2020.43543.1841

علیرضا شیرزاده؛ مجید عشق پور؛ مجید حسینی ابریشمی؛ افسانه تختی؛ شهرزاد دلشاد؛ عبدالله جوان