کلیدواژه‌ها = اضطراب دندانپزشکی
مواجهه دندانپزشکان عمومی با بیماران مضطرب و کاربرد تکنیکهای هدایت رفتاری

دوره 47، شماره 3، مهر 1402، صفحه 301-313

10.22038/jmds.2023.67051.2198

مرضیه عابدینی؛ الهام سادات بیننده؛ بهاره طحانی


بررسی ارتباط خُلق کودکان با اضطراب دندانپزشکی در کودکان 6 تا 11 ساله مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی یزد

دوره 47، شماره 2، تیر 1402، صفحه 124-134

10.22038/jmds.2023.66163.2180

زهرا بحرالعلومی؛ فاطمه زارع بیدکی؛ آمنه حسینی یکانی؛ پریسا بوستانی فرد


بررسی ارتباط بین عادات رسانه ای با اضطراب و ترس در دندانپزشکی در افراد 6 تا 15 سال

دوره 46، شماره 4، دی 1401، صفحه 372-383

10.22038/jmds.2022.60861.2101

فاطمه زارع بیدکی؛ زهرا بحرالعلومی؛ مریم وفائی شاهی