نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد نادر فیبروز هیستیوسایتومای بدخیم فک پایین

دوره 37، شماره 2، تیر 1392، صفحه 177-184

10.22038/jmds.2013.595

حمیدرضا عبدالصمدی؛ شهربانو رعدی؛ پوراندخت داوودی؛ عباس شکری؛ شکوفه جمشیدی؛ علی حیدری؛ محسن رستمی؛ فاطمه احمدی متمایل