دوره و شماره: دوره 36، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-94 
8. بررسی هیستولوژیکی برهم‌کنش میان سلول‌های بنیادی مزانشیمی رت ویستار با ماتریکس لثه‌ انسان در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 79-90

زهرا یارجانلی؛ ناصر مهدوی شهری؛ مریم مقدم متین؛ مسعود فریدونی؛ سیدعلی بنی هاشم راد