مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد (JMDS) - واژه نامه اختصاصی