بر اساس نویسندگان

آ

ا

 • ابراهیمی، راحله [1] دستیار تخصصی بیماری‏های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • ابراهیمی، معصومه [1] استادیار بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ابراهیمی، معصومه [1] استادیار دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ابراهیمی، معصومه [3] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ابراهیمی، معصومه [1] دانشیار دندانپزشکی کودکان، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • ابراهیمی، معصومه [1] دانشیار گروه دندانپزشکی کودکان، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • ابراهیم زاده، سعید [1] عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ابراهیم زاده، سعید [2] عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ابراهیم زاده، سعید [1] مشاور آماری
 • ابراهیمی زاده، حسنا [1] دستیار تخصصی گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • ابراهیمی نژاد، مهتاب [1] دستیار تخصصی گروه ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی پزشکی شیراز، ایران
 • ابراهیمی نیک، زهرا [1] دانشجوی دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ابطحی، سیدمصطفی [1] استادیار گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ابطحی، سید مصطفی [1] استادیار گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • ابن احمدی، آرزو [1] دانشیار سلامت دهان و دندان اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اجرتی، نجمه [1] دندانپزشک
 • احتشامی، آیلین [1] دانشجوی دندانپزشکی،کمیته پژوهش های دانشجویان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • احدیان، حکیمه [1] استادیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • احراری، فرزانه [1] استادیار ارتودانتیکس، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی پزشکی مشهد
 • احراری، فرزانه [1] استادیار ارتودانتیکس، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • احراری، فرزانه [1] استادیار ارتودانتیکس، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • احراری، فرزانه [2] استادیار ارتودانتیکس، مرکز تحقیقات دندان پزشکی، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • احراری، فرزانه [1] استادیار - ارتودنسی - دانشکده دندانپزشکی مشهد
 • احراری، فرزانه [1] استادیار ارتودنسی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • احراری، فرزانه [1] استادیار گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • احرامی، ایل ناز [1] دستیار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشکده دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • احسانی، مریم [1] استادیار اندودانتیکس، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • احمدی، بهنام [1] دندانپزشک
 • احمدی، راحیل [1] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • احمدی، روناک [1] دندانپزشک
 • احمدی، سروش [1] پاتولوژیست
 • احمدی، نسرین [1] دندانپزشک
 • احمدیان، ناهید [1] کارشناس ارشد آموزش بهداشت
 • احمدیان یزدی، اعظم [1] مربی رادیولوژی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری های فک و صورت ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • احمدیان یزدی، اعظم [1] مربی، گروه بیماریهای دهان, دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • احمدیان یزدی، اعظم [1] مربی گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • احمدیان یزدی، اعظم [1] مربی گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • احمدیان یزدی، اعظم [1] مربی گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران 2مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • احمدیان یزدی، اعظم [1] مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک وصورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • احمدیان یزدی، اعظم [1] مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • احمدی روزبهانی، ندا [1] استادیار، دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
 • احمدزاده، اسدالله [2] استادیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 • احمدزاده، اسداله [1] استادیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، ایران
 • احمدزاده، اسداله [1] استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
 • احمدی فرد، حسین [1] دستیار تخصصی گروه بیهوشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • احمدی متمایل، فاطمه [1] استادیار بیماری‏های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • احمدی متمایل، فاطمه [1] استادیار بیماری‏های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی و دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • احمدی متمایل، فاطمه [2] استادیار گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • احمدی متمایل، فاطمه [1] دانشیار بیماری‏های دهان، فک و صورت، مرکزتحقیقات پزشکی مولکولی و دندان پزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • احمدی متمایل، فاطمه [1] دانشیار بیماری‏های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • اخلاقی، سعید [1] دانشجوی PhD آمار حیاتی، گروه اپیدمیولوژی و آمار حیاتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
 • اخوان، علی [1] متخصص درمان ریشه، مرکز تحقیقات ترابی نژاد، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • اخویزادگان، حسین [1] استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • ادهم، غلامحسین [1] استادیار گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • ادهمی، فاطمه [1] دندانپزشک
 • ایرانمنش، پدرام [1] دستیار تخصصی اندودانتیکس ، کمیته پژوهش های دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • ایرانمنش، فواد [1] استادیار اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ایران
 • اربابی کلاتی، پروین [1] دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران.
 • اربابی کلاتی، فاطمه [1] استادیار گروه بیماری ‏های دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • اربابی کلاتی، فاطمه [1] دانشیار گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات ژنتیک در بیماری‏های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران.
 • اربابی کلاتی، فاطمه [1] دانشیار بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‏های دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران
 • ارجمندی، فهیمه [1] دندانپزشک
 • ایرجی نصرآبادی، نریمان [1] دندانپزشک
 • ارسطو، سارا [1] دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • ارسلانلو، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، ایران
 • ارشدی، مهستی [1] متخصص ارتودنسی
 • ایروانی، مریم [1] متخصص دندانپزشکی ترمیمی
 • ایزدی، علیرضا [1] استادیار گروه پروتز‏های دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
 • ایزدی، مژگان [1] دستیار تخصصی پریودانتیکس، مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • ایزدی مهر، مه لقا [1] دندانپزشک
 • اسدی، شمیمه [1] دانشجوی دندانپزشکی،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اسدی، معصومه [1] دندانپزشک
 • اسدا... زاده، محمد [1] متخصص پروتزهای دندانی
 • اسدالله زاده، محمد [1] متخصص پروتز
 • اسدالهی، امین [1] دستیار تخصصی گروه ترمیمی و زیبائی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسدالهی، علیرضا [1] دندانپزشک
 • اسدیان لالیمی، تکتم [1] دندانپزشک
 • اسدزاده عقدایی، نفیسه [1] دانشیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران
 • اسدزاده عقدایی، نفیسه [2] استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسدزاده عقدایی، نفیسه [1] استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکدة دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسدزاده عقدایی، نفیسه [1] استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسدزاده عقدایی، نفیسه [2] استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسدزاده عقدائی، نفیسه [1] دانشیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسدزاده عقدائی، نفیسه [1] استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسفندیارپور، بهزاد [1] استادیار گروه برق دیجیتال دانشکده فنی دانشگاه تهران
 • اسلامی، بهنام [1] دانشیار بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی شهیدبهشتی تهران
 • اسلامی، سجاد [1] آمارگر
 • اسلامی، گیتا [1] استاد گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اسلامی، محمد حسن [1] استادیار گروه مغز و اعصاب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • اسلامی، ندا [1] استادیار ارتودانتیکس، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • اسلامی، ندا [2] استادیار ارتودانتیکس، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اسلامی، ندا [1] استادیار گروه ارتودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اسلامی، ندا [1] دستیار تخصصی گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسلامی، ندا [1] مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اسلام منش، طاهره [1] اﺳﺘﺎدﻳﺎر، ﮔﺮوه پاتولوژی، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎن، ﻛﺮﻣﺎن، اﻳﺮان
 • اسلام منش، طاهره [1] استادیار گروه آسیب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • اسماعیلی، حبیب‏ الله [1] دانشیار آمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] استادیار گروه آموزشی پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] استادیار گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسماعیلی، حبیب الله [2] استادیار گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] استادیار گروه پزشکی اجتماعی و بهداشت دانشکده پزشکی
 • اسماعیلی، حبیب الله [3] استادیار گروه پزشکی اجتماعی و بهداشت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] استاد مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] دانشیار آمار حیاتی گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] دانشیار آمار زیستی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسماعیلی، حبیب الله [3] دانشیار آمار زیستی دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسماعیلی، حبیب الله [3] دانشیار آمار زیستی و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] استادیار بخش پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] استادیار گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسماعیلی، حبیب الله [2] استادیار گروه پزشکی اجتماعی و بهداشت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] متخصص آمار حیاتی و استادیار دانشکدۀ پزشکی مشهد
 • اسماعیلی، حدیث [1] دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی شهیدصدوقی، یزد، ایران
 • اسماعیلی، محمد [1] استادیار نفرولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسودی کرمانی، ایرج [1] دانشیار هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • اشرف پور، منوچهر [1] استادیار گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • اشرقی، مریم [1] متخصص دندانپزشکی ترمیمی
 • اصفهانیان، وحید [1] استادیار گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • اصفهانیان، وحید [1] استادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد خوراسگان
 • اصفهانیان، وحید [1] استادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان
 • اصفهانیان، وحید [1] استادیار گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • اصفهانیان، وحید [1] گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • اصلانی، ابوالفضل [1] استادیار گروه داروسازی صنعتی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • اصلانی، فرزین [1] دستیار تخصصی گروه ارتودانتیکس ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • اعزاز، احسان [1] دندانپزشک
 • اعلایی، شیما [1] دانشیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 • افتخاری، پروین [1] دانشجوی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • افخمی اردکانی، محمد [1] دانشیار مرکز تحقیقات دیابت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • افشار، حسین [1] دانشیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • افشاری، رضا [1] دانشیار سم شناسی بالینی، مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • افشارمقدم، نوشین [1] استاد گروه پاتولوژی، دانشکده علوم پزشکی اصفهان، خوراسگان، ایران
 • افضل آقایی، منور [1] دانشیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • افضل آقایی، منور [2] متخصص پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اقدسی، محمدمهدی [1] مربی، گروه رادیولوژی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران، ایران
 • اکاتی، بهزاد [1] دندانپزشک
 • اکبری، جواد [1] دندانپزشک، کرمانشاه، ایران
 • اکبری، حسین [1] اندودنتیست
 • اکبری، سولماز [1] استادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران
 • اکبری، مجید [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اکبری، مجید [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اکبری، مجید [3] دانشیار ترمیمی و زیبایی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اکبری، مجید [1] دانشیار ترمیمی و زیبایی، مرکز تحقیقات دندان پزشکی، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اکبری، مجید [1] دانشیار دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، قطب تکنولوژی آموزشی در پزشکی کشور، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • اکبری، مجید [1] دانشیار دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اکبری، مجید [1] دانشیار دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • اکبری، مجید [1] دانشیار دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • اکبری، مجید [1] دانشیار گروه ترمیمی، قطب تکنولوژی آموزشی در پزشکی کشور، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • اکبری، مجید [1] گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
 • اکبری، مجید [1] مرکز تحقیقات دندانی، دانشکده دندانپزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اکبریان، سحر [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی‌، دانشکده دندانپزشکی شیراز‌، دانشگاه علوم پزشکی شیراز‌، شیراز‌، ایران
 • اکبری جور، معین [1] دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • ایلیاتی، حمیدرضا [1] دندانپزشک، مرکز بهداشت شماره 3، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • الله یاری، الهه [1] استادیار آمار زیستی، گروه اپیدمیولوژی و آمار، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
 • ایلماری ویرتانن، یورما [1] استاد تمام، مرکز تحقیقات سلامت دهان، دانشکده پزشکی، دانشگاه اولو فنلاند، مرکز تحقیقات پزشکی، بیمارستان دانشگاه اولو، اولو، فنلاند
 • امامی، زهرا [1] دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • امامی میبدی، شهین [1] دانشیار گروه ارتودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 • امانلو، سعید [1] استادیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، زنجان، ایران
 • ایمانی مقدم، ماهرخ [1] استادیار بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد
 • ایمانی مقدم، ماهرخ [1] استادیار گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ایمانی مقدم، ماهرخ [1] استادیار گروه رادیولوژی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ایمانی مقدم، ماهرخ [1] استادیار گروه رادیولوژی و بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ایمانی مقدم، ماهرخ [3] دانشیار رادیولوژی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ایمانی مقدم، ماهرخ [1] دانشیار رادیولوژی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ایمانی مقدم، ماهرخ [2] دانشیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ایمانی مقدم، ماهرخ [1] استاد رادیولوژی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.
 • امیدی، سیده هانیه [1] دندانپزشک
 • امیدی، شیما [1] دندانپزشک، اصفهان، ایران
 • امید پناه، ندا [1] استادیار گروه بیماری ‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • امید پناه، ندا [1] استادیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • امیدخدا، سیده مریم [1] استادیار گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • امیدخدا، سیده مریم [1] استادیار گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • امیدخدا، سیده‏ مریم [1] استادیار ارتودانتیکس، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • امیدخدا، مریم [1] دانشیار گروه ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • امیدخدا، مریم [1] مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • امیری، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان، ایران
 • امیرآبادی، فروغ [1] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • امیرآبادی، فروغ [1] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • امیرآبادی، فروغ [1] عضو مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوجوانان و استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران
 • امیریان، اشکان [1] متخصص درمان ریشه دندان
 • امیریان، کامران [1] استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • امیرچقماقی، مریم [1] دانشیار بیماری‏های د‏هان، مرکز تحقیقات بیماری‏های د‏هان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • امیرچقماقی، مریم [1] استادیارگروه آموزشی بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • امیرچقماقی، مریم [1] استادیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • امیرچقماقی، مریم [1] استادیار گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • امیرچقماقی، مریم [1] دانشیار بیماری‏های دهان، عضو مرکز تحقیقات بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • امیرچقماقی، مریم [1] مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • امیر چقماقی، مریم [1] استادیار گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • امیر چقماقی، مریم [1] دانشیار بیماری‏های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • امروزی، حمیده [1] دندانپزشک
 • امینی، پیام [1] بخش اپیدمیولوژی و سلامت مولکولی، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی، موسسه رویان و پزشکی مولکولی، پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی رویان، تهران، ایران
 • امینی، پرویز [1] دانشیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران
 • امینی، پرویز [1] دانشیار، گروه پروتز های دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران
 • امینی، پرویز [1] دانشیار، گروه پروتز ثابت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران.
 • امینی، پرویز [1] دانشیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران
 • امینی، پروین [1] استادیار جراحی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • امینی، پروین [1] دستیار تخصصی گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • امینی، شهرام [1] استادیار، گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • امینی، فریبرز [1] دانشیار گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 • امینی، کیومرث [1] استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران.
 • امینی، لاله [1] دستیار تخصصی بیماری‏های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات پرفسور ترابی نژاد، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • امین الضربیان، محمدقاسم [1] استادیار گروه آموزشی اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • امین زاده، نگار [1] دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • امین سبحانی، محسن [1] دانشیار گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
 • امینی فر، سوران [1] دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • امین مرعشی، سید محمود [1] گروه میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 • انارکی، مهدی [1] دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • انارکی فیروز، سیدمهدی [1] دستیار تخصصی گروه درمان ریشه، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.
 • انبیایی، نجمه [1] دانشیار رادیولوژی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری های فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • انبیایی، نجمه [1] دانشیار رادیولوژی، مرکز تحقیقات بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • انبیایی، نجمه [1] مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • انبیایی، نجمه [1] مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • انیسیان، آرش [1] استادیار گروه اپیدمیولوژیست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • انصاری، حسین [1] مربی گروه آمار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • انصاری، حسین [1] مربی گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • انصاری آستانه، پدرام [1] استادیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 • انصاری مقدم، سمیه [1] دانشیار، پریودانتیکس، مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • انصاری مقدم، سمیه [1] دانشیار، گروه پریودانتیکس، مرکز تحقیقات دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.
 • انصاری مقدم، سمیه [1] استادیار پریودانتیکس، مرکز تحقیقات بیماری‏های دهان و دندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران
 • انصاری مقدم، علیرضا [1] استاد، عضو مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • انصاری مقدم، علیرضا [1] استاد، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران
 • انصاری مقدم، علیرضا [1] مرکز تحقیقات ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • اوژند، ایمان [1] دندانپزشک

ب

 • بابایی، سمیه [1] دستیار گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • بابایی، مریم [1] استادیار گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، زنجان، ایران
 • باباییان، محمد [1] استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران
 • بابازاده، سحر [1] دندانپزشک
 • بابازاده، فرامرز [1] مربی جراحی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بابازاده، فرامرز [2] مربی گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بابویی، عین اله [1] دندانپزشک
 • بارانی کرباسکی، فرزانه [1] دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • باصفا، محمد [1] استاد گروه ارتودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • باصفا، محمد [1] استاد گروه ارتودانتیکس دانشکده‌ دندانپزشکی‌ و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ مشهد
 • باصفا، محمد [1] دانشیار گروه ارتدنتیکس دانشکده‌ دندانپزشکی‌ و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ مشهد
 • باصفا، محمد [1] دانشیار بخش ارتدنتیکس دانشکده‌ دندانپزشکی‌ و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ مشهد
 • باصفا، محمد [1] دانشیار بخش ارتدنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • باصفا، محمد [1] دانشیار دانشکده‌ دندانپزشکی،‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ مشهد
 • باغانی، زهرا [1] استادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • باغانی، زهرا [1] پریودنتیست
 • بافنده، محمد امین [1] دستیار تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • باقری، حسین [1] استادیار مواد دندانی، مرکز تحقیقات مواد دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • باقری، حسین [1] استادیار گروه مواد دندانی، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • باقری، حسین [1] استادیار مواد دندانی، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • باقری، سیاوش [1] دندانپزشک، شیراز، ایران
 • باقری، فاطمه [1] دستیار گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • باقری، فاطمه [1] دستیار تخصصی بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • باقری، محمد [1] دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • باقریان، علی [1] دانشیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 • باقریان، علی [1] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 • باقریان، علی [1] دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • باقرپور، زهرا [1] دندانپزشک
 • باقرپور، علی [1] استادیار رادیولوژی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • باقرپور، علی [1] استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • باقرپور، علی [1] استادیار گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • باقرپور، علی [1] دانشیار رادیولوژی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • باقرپور، علی [1] مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • باقرنیا، مینو [1] دندانپزشک
 • بامدی، مسعود [1] استادیار گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران
 • بامشکی، علیرضا [1] استادیار گروه بیهوشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بیانی رودی، شهرام [1] مربی فیزیک پزشکی
 • بحری، نرجس [1] دانشجوی دکترای بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بحری، نسرین [1] کارشناس ارشد بهداشت مادر و کودک، مرکز بهداشت شماره 3، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بحرینی طوسی، محمد حسین [1] دانشیار فیزیک پزشکی
 • بختیاری، محمد [1] دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • بخشی، حمید [1] مربی گروه مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 • بخشی، حنیف الله [1] استادیار پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی کاشان، دستیار تخصصی گروه پروترهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 • بخشی، مهین [1] استادیار گروه بیماری‏های دهان و تشخیص، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • بخشی، مهین [1] دانشیار گروه بیماری‏های دهان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • بیداد، سلما [1] دندانپزشک
 • بیدار، مریم [1] استاد گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بیدار، مریم [2] استاد اندودانتیکس، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • بیدار، مریم [4] دانشیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بیدار، مریم [1] استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بیدار، مریم [1] استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بیدار، مریم [1] دانشیار گروه آموزشی اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بیدار، مریم [2] دانشیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بیدار، مریم [1] دانشیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بیدار، مریم [1] دانشیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بدریان، حمید [1] دانشجوی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • براتی، مسعود [1] استادیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • برادران، آذر [1] دانشیار آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز پزشکی الزهرا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • برادران جمیلی، محمد [1] متخصص رادیولوژی، بیمارستان آریا، تهران، ایران.
 • برادران ناصری، احسان [1] دستیار تخصصی گروه ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • برزنونی، سمیه [1] کارشناسی ارشد آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • برزنونی، محمود [1] دندانپزشک
 • برکتین، بهناز [1] اندودنتیست
 • برکتین، مهرداد [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، ایران
 • برکتین، مهرداد [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • برکتین، مهرداد [1] استادیار گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • برکتین، مهرداد [1] استادیار گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، ایران
 • برکتین، مهرداد [1] استادیار، گروه ترمیمی ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
 • برکتین، مهرداد [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران
 • برهان حقیقی، زهره [1] دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • بروزی نیت، علیرضا [1] استادیار دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بروزی نیت، علیرضا [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بروک، اعظم [1] دانشجوی فوق لیسانس بیوشیمی پژوهشکده بوعلی دانشگاه علوم پژشکی مشهد
 • بروگ، اعظم [1] کارشناس مرکز تحقیقات ایمنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بیژنی، علی [1] پزشک عمومی
 • بیژنی، علی [1] پزشک عمومی، مرکز تحقیقات بیماری‏های غیر واگیردار کودکان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران.
 • بیژنی، علی [1] مرکز تحقیقات بیماری‏های غیر واگیر کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 • بشر، سعید [1] دندانپزشک
 • بشردوست، نازنین [1] دستیار تخصصی گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بصیر، لیلا [1] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 • بصیر، لیلا [1] استادیار و مدیر گروه اطفال دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 • بصیری، فائزه [1] دندانپزشک
 • بصیر شبستری، سمیرا [1] دستیار تخصصی گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • بصیر شبستری، سمیرا [1] دستیار تخصصی گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد
 • بصیر شبستری، سمیرا [1] دستیار تخصصی گروه بیماریهای دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران
 • بیضاوی، مریم [1] دندانپزشک
 • بقایی، بهاره [1] متخصص دندانپزشکی کودکان
 • بقایی، فهیمه [1] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • بکائیان، آمنه [1] دندانپزشک
 • بیکی قاسمی، محمود [1]
 • بلبلیان، مرجان [1] استادیار اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 • بلوچی، طاهره [1] کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیات علمی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 • بمانی، احسان [1] دندانپزشک
 • بنیادی منش، مجید [1] استادیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • بنده قرایی، سمیه ابراهیمی [1] دندانپزشک، کلینیک خصوصی، ایران
 • بنکدارچیان، مرتضی [1] استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • بنی هاشم، سید عبدا... [1] دانشیار گروه خون اطفال بیمارستان شیخ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بنی هاشم، سیدعلی [1] دانشیار پریودانتیکس، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • بنی هاشم، سید علی [1] استادیار گروه پریودونتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علو م پزشکی مشهد
 • بنی هاشمی، الهام [1] دانشجوی دندانپزشکی
 • بنی هاشم راد، سیدعلی [1] دانشیار پریودانتیکس، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • بنی هاشم راد، سیدعلی [1] دانشیار گروه پریودانتیکس، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • بنی هاشم راد، سیدعلی [1] استادیار پریودانتیکس، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده‌ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بنی هاشم راد، سید علی [1] استادیار بخش پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بنی هاشم راد، سید علی [2] استادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بنی هاشم راد، سید علی [1] مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بنی هاشم راد، سید علی [1] استادیار بخش پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بنی‏ هاشم راد، سید علی [1] استادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بهاروند، مریم [1] دانشیار گروه بیماری‏های دهان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • بهاروند، مریم [1] دانشیار گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • بهبودی، حمید [1] دندانپزشک
 • بهرامی، مهران [1] استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 • بهرام آبادی، رضا [1] کارشناس گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 • بهرام‌آبادی، رضا [1] کارشناس گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 • بهرام آبادی نژاد، رضا [1] کارشناس گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ایران
 • بهرامیان، لیدا [2] دستیار تخصصی دندانپزشکی کودکان، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهروان، جواد [1] دانشیار گروه فارماکوگنوزی، بیوتکنولوژی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بهفروزی، الهام [1] اندودنتیست
 • بوستانی، نجمه السادات [1]
 • بوستانی، نجمه السادات [1] دستیار تخصصی بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

پ

 • پاکروان، امیرحسین [1] استادیار گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 • پاکشیر، حمیدرضا [1] استاد ارتودانتیکس، مرکز تحقیقات ارتودنسی و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • پاکشیر، حمیدرضا [1] استاد گروه ارتودنتیکس و مرکز تحقیقات ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران.
 • پاک فطر، آتس سا [1] استادیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • پاک فطرت، آتس سا [1] استادیار بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • پاک فطرت، آتس سا [1] استادیار گروه بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • پاک فطرت، آتس سا [2] استادیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • پاک فطرت، آتس سا [1] استادیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • پاک فطرت، آتس سا [1] استاد بیماری‏های دهان، مرکز تحقیقات بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • پاک فطرت، آتس سا [1] استاد بیماری‏های دهان و فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری‏های دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • پاک فطرت، آتس سا [1] استاد گروه بیماری های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری های دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • پاک فطرت، آتس سا [1] دانشیار بیماری‏‏های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری‏‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • پاک فطرت، آتس سا [1] دانشیار بیماری‏های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • پاک فطرت، آتس سا [1] دانشیار بیماری های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری های دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • پاک فطرت، آتس سا [2] دانشیار بیماری‏های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • پاک فطرت، آتس سا [1] دانشیار بیماری‏های د‏هان، مرکز تحقیقات بیماری‏های د‏هان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • پاک فطرت، آتس سا [1] دانشیار بیماری‏های د‏هان، مرکز تحقیقات بیماری‏‏های د‏هان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • پاک فطرت، آتس سا [1] دانشیار بیماری‏های دهان، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • پاک فطرت، آتس سا [1] دانشیار بیماری‏های دهان، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • پاک فطرت، آتس سا [1] دانشیار گروه بیماری‏های د‏هان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • پاک فطرت، آتس سا [1] مرکز تحقیقات بیماری های دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • پاینده، ابوالفضل [1] استادیار آمار زیستی گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • پیری، فائزه [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی خوی، خوی، ایران
 • پریسای، ایمان [1] دندانپزشک
 • پرنده، گل ناز [1]
 • پروائی، پروین [1] دندانپزشک
 • پزشکی راد، حسین [1] استادیار بخش‌ ارتدنسی‌ دانشکده‌ دندانپزشکی‌ و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • پزشکی راد، حسین [1] استادیار گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • پزشکی راد، حسین [1] استادیار گروه آموزشی ارتدنسی دانشکده دندانپزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • پشمی، خدیجه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه بیرجند
 • پیشه ور، لیلا [1] استادیار گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
 • پیمان، نوشین [1] دانشیار آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • پیمانی، علی [1] اﺳﺘﺎدﻳﺎر، ﮔﺮوه ﺟﺮاﺣﻲ دﻫﺎن، ﻓﻚ و ﺻﻮرت، داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪان ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎن، ﻛﺮﻣﺎن، اﻳﺮان
 • پیمانی مجاور، علی [1] استادیار گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 • پور ابراهیم، ناصر [1] استادیار گروه جراحی دهان فک وصورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • پورحبیبی، زهرا [1] کارشناس ارشد آمار
 • پورحبیبی، زهرا [2] کارشناس ارشد آمار، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 • پورخباز، علی‏رضا [1] استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه بیرجند
 • پورخسروانی، مریم [1] دندانپزشک
 • پورزارع مهربانی، سولماز [1] استادیار، گروه بیماریهای دهان و فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز،
 • پورزمانی، مهسا [1] استادیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
 • پور‌ زمانی، مهسا [1] استادیار گروه بیماریهای دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
 • پورسینا، فرخنده [1] کارشناس ارشد گروه میکروبیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • پورگنابادی، سولماز [1] استادیار گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • پوستی، مریم [1] استادیار گروه ارتودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 • پوستی، مریم [1] استادیار گروه ارتودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد تهران
 • پوستی، مریم [1] استادیار گروه آموزشی ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • پوستی، مریم‌ [1] استادیار بخش‌ ارتدنسی‌ دانشکده‌ دندانپزشکی‌ مشهد

ت

 • تاجیک، فاطمه [1] دندانپزشک
 • تبریزی زاده، مهدی [1] دانشیار گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
 • تبریزی نوری، صلاح الدین [1] دندانپزشک
 • تجلی، پویا [1] دندانپزشک
 • تحویلدارنژاد، نجمه [1] استادیار گروه ارتودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • تختی، افسانه [1] دندانپزشک
 • تدین، مهرنوش [1] دانشجوی دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • ترابی، کیانوش [1] دانشیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • ترابزاده، مجید [1] دستیار تخصصی، گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • ترابی نژاد، لطیف [1] دندانپزشک
 • ترک زبان، پرویز [1] دانشیار گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • ترک‏ زبان، پرویز [1] استادیار پریودانتیکس، مرکز تحقیقات دندانپزشکی و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • تفنگچی‏‏ ها، مریم [1] دانشیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 • تفنگچی‌ها، مریم [1] دانشیار رادیولوژی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 • تقیان، علی [1] پزشک، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • تقیان، مهدی [1] استادیار گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 • تقی پور، علی [1] دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • تقوی، زهرا [1] دستیار تخصصی بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • تقوی گیلانی، مهریار [1]
 • تلچی، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی دانشکده علوم و مهندسی، دانشگاه صنعتی شریف، پردیس بین الملل کیش، ایران
 • تلطف، زهرا [1] استادیار گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • تمیزی، محمود [1] استاد بخش پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • تمیزی، محمود [1] استاد بخش پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علو م پزشکی مشهد
 • تمیزی، محمود [1] استاد گروه پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • تیموری، فاطمه [1] دستیار تخصصی گروه ارتودانتیکس ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • تیموری، فراز [1] دستیار تخصصی، گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • تیموری، گلسا السادات [1] دندانپزشک، اصفهان، ایران
 • تیموری، نفیسه [1] دستیار تخصصی گروه پروتز های دندانی ‚دانشکده دندانپزشکی ‚ دانشگاه علوم پزشکی ‚مشهد ‚ایران
 • تیمورنژاد، کوروش [1] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، اصفهان، ایران
 • تنکابنی، ارغوان [1] دستیار تخصصی گروه بیماری‏های د‏هان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • تهرانچی، پردیس [1] گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • توانگر، مریم [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • توانگر، مریم [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • توحیدی، الهه [1] دستیار تخصصی گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • توحیدی، محمد [1] استاد بخش داخلی ریه بیمارستان قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • توده زعیم، محمدحسین [1] استادیار گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • توسلی نوقابی، امیر [1] دندانپزشک
 • توفیقی داریان، مریم [1] دندانپزشک
 • توکل، فاطمه [1] دانشجوی دندانپزشکی،کمیته پژوهش های دانشجویان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • توکلی، میترا [1] کارشناس ارشد مهندسی پزشکی بیومواد، پردیس علوم و فن آوری های دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • توکلی، محمد [1] استادیار پریودانتیکس، مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • توکلی، ناصر [1] دانشیار گروه داروسازی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • توکل افشاری، جلیل [1] دانشیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • توکل افشاری، جلیل [2] دانشیار گروه ایمونولوژی و مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • توکل افشاری، جلیل [1] دانشیار گروه ایمونولوژی و مرکز تحقیقات بوعلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • توکل افشاری، جلیل [1] دانشیار مرکز تحقیقات ایمونولوژی پژوهشکده بوعلی دانشگاه علوم پژشکی مشهد
 • توکل افشاری، جلیل [1] دانشیار و رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • توکلیان اردکانی، الهام [1] دندانپزشک
 • توکلی زاده، سارا [1] دندانپزشک
 • توکلی کاخکی، ماندانا [1] پزشک طب سنتی
 • تولیت، طیبه [1] دانشیار، مرکز تحقیقات علوم طبیعی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

ث

 • ثقفی، شادی [1] استادیار آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ثقفی، شادی [1] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ثقفی، شادی [4] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ثقفی، شادی [1] دانشیار آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ثقفی، شادی [1] دانشیار آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ثقفی، شادی [1] دانشیار آسیب‏ شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ثقفی، شادی [1] دانشیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ثقفی، شادی [1] دانشیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ثقفی، شادی [1] دانشیار آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • ثقفی، شادی [1] دانشیار پاتولوژی، مرکز تحقیقات بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • ثقفی، شادی [1] دانشیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ثقفی، فرناز [1] دندانپزشک
 • ثقفی، مسعود [1] دانشیار روماتولوژی، مرکز تحقیقات بیماری‏های روماتیسمی، بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ج

 • جابری انصاری، زهرا [1] دانشیار گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جابری انصاری، زهرا [1] دانشیار گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جاذبی، داود [1] استادیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • جاهد کیهانی، فرشته [1] دندانپزشک، رشت، ایران
 • جاویدی، زری [1] دانشیار گروه پوست دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جاویدی، مریم [1] استادیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جاویدی، مریم [1] دانشیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جاویدی، مریم [1] استادیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جاویدی، مریم [1] استادیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دا نشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جاویدی، مریم [1] استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جاویدی، مریم [1] استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی مشهد
 • جاویدی، مریم [1] استاد گروه درمان ریشه، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جاویدی، مریم [1] دانشیار گروه معالجه ریشه دندان، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • جباری فر، سیدابراهیم [1] دانشیار دندانپزشکی کودکان، مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی پروفسور ترابی نژاد و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • جباری فر، سیدابراهیم [1] استاد، عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی ترابی نژاد، گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • جباری فر، سید ابراهیم [1] استادیار بخش دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • جباری نوقابی، هادی [1] استادیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • جزء خواجه‌نوری، بیتا [1] استادیار گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت
 • جزایری، مینا [1] استادیار گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
 • جزایری، مینا [2] استادیار گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • جعفری، احسان [1] دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 • جعفری، احمد [1] دانشیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
 • جعفری، عباسعلی [1] دانشیار، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • جعفری، فرهاد [1] دانشجوی دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جعفری، فهیمه [1] دندانپزشک عمومی، دانشکده دندانپزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 • جعفری، مرضیه [1] استادیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی بجنورد، بجنورد، ایران
 • جعفری، نجمه [1] دانشجوی دندانپزشکی ، کمیته پژوهش‏های دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • جعفری اشکاوندی، زهره [1] دانشیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • جعفریان، امیرحسین [1] دانشیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جعفریان، امیر حسین [1] استادیار گروه آسیب شناسی، بیمارستان قائم (عج)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جعفرزاده، حمید [1] استادیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جعفرزاده باکویی، حمید [1] دانشیار گروه درمان ریشه، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.
 • جعفری ندوشن، عباسعلی [1] دانشیار گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • جعفرنژاد، فائزه [1] دندانپزشک
 • جلایری پناه، نوشین [1] دندانپزشک
 • جلایر نادری، نوشین [1] استادیار، گروه آسیب شناسی فک و دهان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • جلالی، طاهره [1] دانشیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جلالی، طاهره [2] دانشیار گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جلالی، طاهره‌ [1] دانشیار بخش‌ ارتدنسی‌ دانشکده‌ دندانپزشکی‌ مشهد
 • جلالی، طاهره‌ [1] دانشیار بخش‌ ارتدنسی‌ دانشکده‌ دندانپزشکی‌ و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جلال زاده، سید محسن [1] استادیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • جلال زاده، سید محسن [1] استادیار گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • جلالی یکتا، حجت الله [1] دندانپزشک
 • جلیل زاده تهرانی، هومن [1] دستیار تخصصی گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جلیل زاده تهرانی، هومن [1] متخصص اندودانتیکس
 • جمالی، زهرا [1] دندانپزشک، رفسنجان، ایران
 • جمشیدی، زهره [1] دستیار تخصصی گروه بیماری‏های دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • جمشیدی، شکوفه [1] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • جمشیدی، شکوفه [1] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • جمشیدی، شکوفه [2] استادیار آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
 • جمشیدی، شکوفه [1] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • جمشیدی، شکوفه [1] استادیار، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 • جمشیدیان، مهدیه [1] دندانپزشک
 • جمیلیان، عبدالرضا [1] استادیار بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
 • جنابیان، نیلوفر [1] استادیار گروه آموزشی پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • جنابیان، نیلوفر [1] استادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • جنابیان، نیلوفر [1] استادیار گروه پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • جهانبازی، حبیب [1] متخصص ارتدنسی
 • جهان بین، آرزو [3] استادیار گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جهان بین، آرزو [1] استادیار گروه آموزشی ارتدنسی دانشکده دندانپزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جهان‌بین، آرزو [1] متخصص ارتدنسی و استادیار دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جهان تیغ، ملیحه [1] دندانپزشک
 • جهان تیغ، ملیحه [1] دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • جهانشاهی، غلامرضا [1] دانشیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • جهانگیرنژاد، محمود [1] دانشیار گروه پریودنتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • جهان مهر، نادر [1] استادیار اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • جهانی هاشمی، حسن [1] دانشیار آمار زیستی، مرکز تحقیقات رشد کودکان، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
 • جویا، آناهید [1] دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جوادی، نگار [1] استادیار گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 • جوادیان لنگرودی، آدینه [1] دستیار تخصصی گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جوادیان لنگرودی، آدینه [1] استادیار رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جوادیان لنگرودی، آدینه [1] متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت، مشهد، ایران
 • جوادزاده، عالیه سادات [1] استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 • جوادزاده، عالیه سادات [1] استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • جوادزاده، عالیه سادات [1] استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • جوادزاده، عالیه سادات [1] استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران.
 • جوادزاده، عباس [1] استادیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جوادزاده، عباس [1] استادیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علو م پزشکی مشهد
 • جوادزاده، عباس [1] دانشیار گروه بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جوادزاده، عباس [3] دانشیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جوادزاده بلوری، عباس [1] دانشیار گروه بیماری‏های دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جوادزاده بلوری، عباس [1] دانشیار گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جوادزاده بلوری، عباس [1] دانشیار گروه بیماری‏های د‏هان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جوادزاده بلوری، عباس [1] دانشیار گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جوادزاده بلوری، عباس [1] دانشیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جوادی نژاد، شهرزاد [1] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان
 • جوادی نژاد، شهرزاد [1] استادیار، دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
 • جوادی نژاد، شهرزاد [1] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان
 • جوادی نژاد، شهرزاد [1] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
 • جوان، عبدالله [1] کارشناس آمار، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جوان، عبدالله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران
 • جوان، عبدالله [1] کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جوان، عبدالله [1] کارشناس آمار، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جوان، عبدالله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران
 • جوان، عبدالله [1] کارشناس آمار، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جوان، عبدالله [1] کارشناس آمار، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جوان، مهدی [1] متخصص پروتز‏های دندانی
 • جوانبخت، آیدا [1] دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جوان رشید، عبدالله [1] کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جوان رشید، عبدالله [1] کارشناس آمار و فناوری اطلاعات، دانشکده دندانپزشکی مشهد، ایران
 • جوان رشید، عبدالله [2] کارشناس آمار، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • جویباری مقدم، مریم [1] دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • جوهری، مریم [1] استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی بابل، مرکز تحقیقات سلامت و بهداشت دهان، پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

چ

ح

 • حاتمی، مسعود [1] دستیار تخصصی گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حاجی احمدی، محمود [1] استادیار گروه آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • حاجی احمدی، محمود [1] دکترای آمار – استادیار گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • حاجی احمدی، محمود [1] مربی گروه پزشکی اجتماعی - دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • حاجیان، کریم الله [1] دکترای آمار حیاتی دانشیار بخش پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • حاجیلویی، مهرداد [1] استادیار گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • حاج محمدی، سعید [1] دستیار تخصصی گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • حاج محمدی، مهدیه [1] دندانپزشک، چابهار، ایران
 • حاج میرآقا، حبیب [1] دانشیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • حاجی موسی، فاطمه [1] اندودنتیست
 • حافظ، بهاره [1] دندانپزشک
 • حافظ، محمد تقی [1] استادیار گروه جراحی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حافظ ملکی، فاطمه [1] دستیار تخصصی گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • حالی، حاله [1] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 • حامدی، جواد [1] استاد، بخش زیست فناوری میکربی، دانشکده زیست شناسی و قطب تبار زایی موجودات زنده، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران استاد، کلکسیون میکروارگانیسمهای دانشگاه تهران، مرکز پژوهشی فناوریها و فراورده های میکروبی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حامدی، علی [1] دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حامدی راد، فهیمه [1] استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • حامدی راد، فهیمه [1] استادیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • حائریان اردکانی، احمد [1] دانشیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • حبیبی، سمانه [1] دستیار تخصصی ارتودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حبیبی، عطاءا.. [1] استادیار گروه جراحی دهان وفک صورت دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حبیبی، عطاءا... [1] دانشیار گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حبیبی، عطاءا... [1] استادیار گروه آموزشی جراحی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مشهد
 • حبیبی، عطاء ا... [1] استادیار بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حبیبی، عطاءالله [1] دانشیار گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حبیبی، عطاء الله [1] دانشیار گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حبیبی، عطاا... [1] دانشیار گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حبیبی، عطاالله [1] دانشیار گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حبیبی راد، آرزو [1] استادیار گروه آمار، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.
 • حبیب زاده، ساره [1] استادیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی، پردیس بین الملل دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تهران، تهران، ایران.
 • حبیب زاده بیژنی، علی [1] پزشک عمومی
 • حدادی، اعظم [1] استادیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • حدادی، پژمان [1] دستیار تخصصی گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • حیدری، آرزو السادات [1] کمیته پژوهش های دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • حیدری، بیژن [1] استادیار پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 • حیدری، بیژن [1] استادیار گروه پروتز‏های دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
 • حیدری، بیژن [2] استادیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • حیدری، بیژن [1] استادیار گروه پروتز‏های دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • حیدری، علی [1] استادیار گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • حیدری، علی [1] استادیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت دندانی، گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 • حیدری، علیرضا [2] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • حیدری، علیرضا [1] استادیارگروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • حیدری، محدثه [1] استادیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 • حراجی، افشین [1] استادیار گروه آموزشی جراحی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مشهد
 • حراجی، افشین [1] استادیار گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی واحد تهران
 • حراجی، افشین [1] استادیار گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
 • حراجی، افشین [1] استادیار گروه جراحی دهان فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حراجی، افشین [2] استادیار گروه جراحی دهان فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حراجی، افشین [1] استادیار گروه جراحی دهان وفک صورت دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حراجی، افشین [1] استادیار گروه جراحی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حسنی، آیلا [1] گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • حسینی، زهرا [1] دندانپزشک، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حسینی، زهرا سادات [1] استادیار ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گرگان، گرگان، ایران
 • حسینی، سید حسین [1] دندانپزشک
 • حسینی، سید هاشم [1] دندانپزشک
 • حسینی، فخرالسادات [1] دانشجوی دکتری، دانشکده آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • حسینی، لیلا [1] دندانپزشکی
 • حسینی، محمد علی [1] دندانپزشک
 • حسینی، مریم [1] دستیار تخصصی گروه ترمیمی و زیبایی‌، دانشکده دندانپزشکی‌، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان‌(خوراسگان)‌، اصفهان‌، ایران
 • حسینی، مسعود [1] استادیار گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران
 • حسینی ابریشمی، مجید [1] دستیار تخصصی گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • حسینی ابریشمی، مجید [1] استادیار گروه جراحی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حسینیان، سید محمد [1] دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • حسین پور جاجرم، حسن [1] دانشیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حسین پور جاجرم، حسن [1] دانشیار گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حسین پور جاجرم، حسن [1] دانشیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد
 • حسین پور جاجرم، حسن [1] دانشیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حسین پور جاجرم، حسن [1] دانشیار گروه بیماری های دهان و تشخیص دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حسین‌ پور جاجرم، حسن [1] دانشیار گروه بیماری های دهان دانشکدة دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حسین‌پور جاجرم، حسن [1] دانشیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حسین پور خرازی، علی اصغر [1] متخصص گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حسین پور خرازی، علی اصغر [1] مربی گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حسن زاده، رضا [1] دانشجوی دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دندانپزشکی، تهران، ایران
 • حسن زاده، نادیا [1] دستیار تخصصی گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حسین زاده، آزاده [1] دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • حسین زاده، حسین [1] استاد گروه فارماکودینامیک و سم شناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • حسین زاده، محمد [1] پزشک، دانشجوی دوره PhD دانشکده آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حسن زاده خیاط، محمد [1] استاد گروه آموزشی شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حسینی زارچ، حسین [1] استادیار رادیولوژی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حسینی زارچ، حسین [2] استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حسینی زارچ، سید حسین [2] استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حسینی زارچ، سید حسین [1] مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حسینی زارچ، سید حسین [1] مرکز تحقیقات بیمارهای دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حسینی‏ زارچ، سیدحسین [1] استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حسینی طباطبایی، سمیه [1] استادیار ترمیمی و زیبایی، مرکز تحقیقات بیماری‏های دهان و دندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران
 • حسنعلی زاده، شیلان [1] دانشجوی دندانپزشکی ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران .
 • حسن نیا، نیلوفر [1] دندانپزشک
 • حسین نتاج میانده، مجتبی [1] دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • حصاری، زهرا [1] دندانپزشک
 • حقانی فر، سینا [1] استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • حقانی فر، سینا [1] استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • حقانی فر، سینا [1] دانشیار، گروه رادیولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 • حقانی فر، سینا [1] استادیار گروه آموزشی رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • حقانی فر، سینا [1] دانشیار رادیولوژی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران
 • حقیقت، ستاره [1] استادیار، گروه آموزشی میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حقیقی زاده، محمد حسین [1] کارشناس ارشد آمار، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت اهواز
 • حق نگهدار، عبدالعزیز [1] استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
 • حق نگهدار، عبدالعزیز [1] استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • حکیمانه، سید محمدرضا [1] استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • حلاج مفرد، علیرضا [1] دستیار تخصصی گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حمیدی زاده، نسرین [1] دکترای ایمنولوژی، مدیر مرکز تحقیقات ملکولی پوست، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • حمزه ای، بهزاد [1] دندانپزشک، زنجان، ایران
 • حمزه ای، هانیه [1] دندانپزشک
 • حورمهر، زهرا [1] دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد خوراسگان، ایران

خ

 • خادم، پروین [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • خادم، پروین [1] استادیار گروه جامعه نگر، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
 • خادمی، جلیل [1] استادیار گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • خادمی، جلیل [1] استادیار گروه ارتودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران.
 • خادمی، مهرناز [1] دندانپزشک
 • خادم حسینی، احمد [1] مربی گروه جراحی دهان فک وصورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • خادم حسینی، احمد [1] مربی گروه جراحی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • خاقانی، معصومه [1] کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، ایران
 • خاقانی نژاد، محمد صالح [1] استادیار گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • خاکی، نادیا [1] دندانپزشک، اصفهان، ایران.
 • خالدی، امیر علیرضا [1] دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • خالصی، میثم [1] دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • خالصه، نیلوفر [1] دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی کودکان دانشگاه بوستون آمریکا
 • خاموردی، زهرا [1] استادیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • خاموردی، زهرا [2] استادیار گروه ترمیمی و زیبائی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • خاموردی، زهرا [1] استاد ترمیمی و زیبایی، عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
 • خاموردی، زهرا [1] استاد، مرکز تحقیقات دندان دندانپزشکی، گروه ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 • خان محمدی، راضیه [2] دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • خانه مسجدی، ماشاءالله [1] استادیار گروه ارتدانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 • خانه مسجدی، ماشاء الله [1] استادیارومدیرگروه ارتدنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 • خانه‌ مسجدی‌، ماشاء الله‌ [1] استادیار دانشکده‌ داندانپزشکی،‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ اهواز
 • خجسته پور، لیلا [1] استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • خجسته پور، لیلا [1] دانشیار گروه رادیولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • خجسته پور، لیلا [1] دانشیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • خجسته پور، لیلا [1] استاد گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
 • خجسته پور، لیلا [1] استاد، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • خدایی، صادق [1] دندانپزشک، تهران، ایران
 • خدابخش، راضیه [1] دندانپزشک، تورنتو، کانادا
 • خرازی فرد، محمدجواد [1] دندانپزشک، مشاور تحقیقاتی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • خرازی فرد، محمد جواد [1] مشاور آمار، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تهران، تهران، ایران.
 • خراشادی زاده، محبوبه [1]
 • خرم، فرح [1] دندانپزشک
 • خرمیان طوسی، سمیه [1] استادیار دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
 • خرمیان طوسی، سمیه [2] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
 • خرمیان طوسی، سمیه [1] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
 • خرمیان طوسی، سمیه [1] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 • خرمیان طوسی، سمیه [1] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ایران
 • خرمیان طوسی، سمیه [1] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • خرمیان طوسی، سمیه [1] استادیار گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • خزاعی، سارا [1] دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • خزاعی، سارا [1] دستیار تخصصی گروه پروتز‏های دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • خزاعی، سارا [1] استادیار گروه پروتز‏های دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
 • خزائلی، پیام [1] استاد گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • خسروی، فاطمه [1] دندانپزشک
 • خسروی، کاظم [1] استاد ترمیمی و زیبایی، مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی پروفسور ترابی نژاد و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • خسروی، مریم [1] دندانپزشک عمومی
 • خسروانی، زهرا [1] دندانپزشک
 • خسروانی فرد، بهنام [1] استادیار ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 • خسروی سامانی، محمود [1] ستادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • خشایارمنش، زهرا [1] مربی گروه آموزشی شیمی تجزیه دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد
 • خشایارمنش، زهرا [1] مربی گروه آموزشی شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • خضرایی، رامین [1] دندانپزشک
 • خفری، ثریا [1] استادیار گروه آمار حیاتی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • خفری، ثریا [1] استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • خفری، ثریا [1] ااستادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران
 • خفری، ثریا [1] استادیار گروه آمار حیاتی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران
 • خلجی، مریم [1] متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت
 • خلیفه، حسین [1] دستیار تخصصی ارشد جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • خلیلی، زهرا [1] دانشجوی دندانپزشکی ، کمیته پژوهش‏های دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • خلیلی، میترا [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات بوعلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • خواجه احمدی، سعیده [1] استادیار آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • خواجه احمدی، سعیده [1] استادیار آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • خواجه احمدی، سعیده [1] استادیار آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • خواجه دلویی، محمد [1] استاد، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • خواجه نصیری، نازنین [1] دندانپزشک
 • خوراکیان، فاطمه [1] استادیار دندانپزشکی کودکان، مرکز تحقیقات بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • خوراکیان، فاطمه [1] دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • خوراکیان، فاطمه [1] مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • خوردی مود، مریم [1] استاد بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • خوشبین، الهام [1] استادیار گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • خوشحال، معصومه [1] استادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • خوشخونژاد، علی اکبر [1] دانشیار گروه پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • خوشدل، صدیقه [1] دندانپزشک
 • خوش قدم، بهروز [1] دندانپزشک

د

 • دادپور، یلدا [1] استادیار گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، واحد بین الملل
 • دادپور، یلدا [1] دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دادرسانفر، بهاره [1] استادیار گروه اندودانتیکس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران، ایران.
 • دادگر، سپیده [1] دستیار تخصصی گروه ارتودانتیکس ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • دارابی، فریده [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • داشی پور، علیرضا [1] مربی گروه علوم تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • دامن سبز، ساناز [1] دندانپزشک
 • دانایی فر، نسرین [1] دانشجوی دندانپزشکی
 • دانایی فر، نسرین [1] دندانپزشک
 • دیانت، سید امید [1] دندانپزشک، دستیار تخصصی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دانشیار، فهیمه [1] دستیار تخصصی دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 • دانش کاظمی، پدرام [1] دستیار تخصصی گروه ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • دانش کاظمی، پدرام [1] دستیار تخصصی ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان
 • دانش کاظمی، علیرضا [2] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • دانش کاظمی، علیرضا [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبائی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • دانش کاظمی، علیرضا [1] استادیار گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد
 • دانش کاظمی، علیرضا [1] دانشیارگروه ترمیمی و زیبایی، عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، ایران
 • دانش کاظمی، علیرضا [1] دانشیار گروه ترمیمی و زیبایی و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دهان و دندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
 • دانش کاظمی، علیرضا [1] دانشیار گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، ایران
 • دانش کاظمی، علیرضا [4] دانشیار گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • دانش کاظمی، علیرضا [1] دانشیار گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
 • دانش کاظمی، علیرضا [1] گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی یزد
 • دانشور، سیده هدیه [1] استادیار، مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی، گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 • دانشور، فرزانه [1] دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • داودی، محمد [1] دستیار تخصصی گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • داودمنش، زینب [1] دندانپزشک
 • داوری، عبدالرحیم [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبائی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • داوری، عبدالرحیم [1] استاد گروه ترمیمی و زیبایی، عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، ایران
 • داوری، عبدالرحیم [1] استاد گروه ترمیمی و زیبایی و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دهان و دندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
 • داوری، عبدالرحیم [1] استاد گروه ترمیمی و زیبایی و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دهان و دندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران.
 • داوری، عبدالرحیم [4] استاد گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • داوری، عبدالرحیم [1] استاد گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
 • داوری، عبدالرحیم [1] استاد گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبائی،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد- ایران.
 • داوری، عبدالرحیم [1] دانشیار گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یزد
 • داوری، عبدالرحیم [2] دانشیار گروه ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • داوری، مریم [1] دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • داوودی، پوراندخت [1] استادیار بیماری‏های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • داوودی، پوراندخت [1] استادیار گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • داوودی، لاله [1] دستیار تخصصی گروه ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران.
 • دیباجی، فاطمه [1] متخصص اندودانتیکس
 • دباغ منش، محمدحسین [1] استاد گروه داخلی، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دریازاده، سعیده [1] دانشجوی دکترای تخصصی، گروه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • دریائیان، محمد [1] دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد
 • دریائیان، محمد [1] دندانپزشک
 • دریائیان، محمد [1] استادیار گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • درفشی، رضا [1] استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • درمیانی، سهیلا [1] استادیار گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
 • درویشی تفویضی، معصومه [1] استادیار بیماری‏های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • دزفولی، مهرناز [1] دندانپزشک، اصفهان، ایران
 • دستجردی، طوبی [1] دندانپزشک
 • دستمالچی، پریسا [1] دانشجوی دندانپزشکی
 • دستورانی، سید مهدی [1] دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یزد
 • دستورانی، مهدی [1] متخصص درمان ریشه، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا
 • دشتی، حسین [1] استادیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • دشتی، حسین [1] مربی گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی مشهد
 • دشتی، حسین [1] استادیار گروه پروتز های دندانی ‚ دانشکده دندانپزشکی ‚دانشگاه علوم پزشکی ‚ مشهد ‚ایران
 • دلاوریان، زهرا [1] استادیار بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دلاوریان، زهرا [1] استادیار بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دلاوریان، زهرا [2] استادیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دلاوریان، زهرا [1] استاد بیماری‏های دهان و فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری‏های دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دلاوریان، زهرا [1] استاد بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دلاوریان، زهرا [1] استاد گروه بیماری های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری های دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دلاوریان، زهرا [1] دانشیار بیماری‏‏های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری‏‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • دلاوریان، زهرا [1] دانشیار بیماری های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری های دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دلاوریان، زهرا [1] دانشیار بیماری‏های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دلاوریان، زهرا [1] دانشیار بیماری‏های د‏هان، مرکز تحقیقات بیماری‏‏های د‏هان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دلاوریان، زهرا [1] دانشیار گروه بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دلاوریان، زهرا [1] دانشیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دلاوریان، زهرا [1] استاد گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دلخواه، مصطفی [1] دندانپزشک
 • دلیرثانی، زهره [1] استادیار گروه بیماری‏های دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دلیرثانی، زهره [1] استادیار گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دلیرثانی، زهره [1] استادیار گروه بیماری‏‏های دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دلیرثانی، زهره [1] استادیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • دلیرثانی، زهره [1] دانشیار بیماری‏های دهان، مرکز تحقیقات بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • دلشاد، شهرزاد [1] دانشجوی دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی مشهد
 • دلیلی، زهرا [1] دانشیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • دلیلی، زهرا [1] دانشیار گروه رادیولوژی د‏هان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • دلیلی، زهرا [2] استاد گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران.
 • دلیلی، زهرا [1] دانشیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • دلیلی، زهرا [1] دانشیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • دهداریان، آرزو [1] دندانپزشک
 • دهقان، زهرا [1] دندانپزشک
 • دهقان، زهرا [1] دستیار تخصصی دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
 • دهقانی، علی [1] مربی گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • دهقانی، محبوبه [1] استادیار ارتودانتیکس، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • دهقانی، محبوبه [1] استادیار گروه ارتودنسی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دهقانی، محبوبه [1] مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران استادیار گروه ارتودنسی، دانشکده دنداپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دهقان پور، لیلا [1] دندانپزشک
 • دهقانی تفتی، مهدی [1] دندانپزشک، مشهد، ایران
 • دهقانی محمدآبادی، محبوبه [1] دستیار تخصصی گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دیهیمی، پرویز [1] دانشیار آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی دکتر ترابی نژاد و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دیهیمی، پرویز [1] دانشیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دهنوی، امامداد [1] دندانپزشک، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • دواتی، علی [1] استادیار، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • دوست محمدی، علی [1] استادیار گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • دَولّو، رضا [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

ر

 • رادور، مهرداد [1] استادیار بخش پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رادور، مهرداد [1] استادیار گروه پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رادور، مهرداد [1] استادیار گروه پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رادور، مهرداد [1] استاد پریودانتیکس، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • رادور، مهرداد [1] استاد پریودانتیکس، مرکز تحقیقات مواد دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • رادور، مهرداد [1] استاد گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • رادور، مهرداد [1] دانشیار بخش پریودونتولوژی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رادور، مهرداد [2] دانشیار پریودانتیکس، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رادور، مهرداد [1] دانشیار پریودانتیکس، مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رادور، مهرداد [1] دانشیار پریودانتیکس، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رادور، مهرداد [1] دانشیار گروه آموزشی پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رادور، مهرداد [2] دانشیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رادور، مهرداد [1] دانشیار گروه پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رادور، مهرداد [1] دانشیار مرکز تحقیقات ایمونولوژی پژوهشکده بوعلی دانشگاه علوم پژشکی مشهد
 • رادور، مهرداد [1] مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • راستی، مریم [1] دستیار تخصصی دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران
 • راسخ، مهدی [1] متخصص ترمیمی و زیبایی
 • راسخی، جاوید [1] متخصص بیماری‏های دهان و فک و صورت، مشهد، ایران
 • راشد، روزبه [1] ارتدنتیست، تورنتو، کانادا
 • راشنوادی، بهاره [1] دستیار تخصصی گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، خوراسگان، ایران
 • ریانی، آرزو [1] دستیار تخصصی آسیب شناسی دهان و فک و صورت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران
 • ریانی، ارزو [1] استادیار، گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 • راهپیما، امین [1] استادیار آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • راهپیما، امین [1] دانشیار جراحی فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری های دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • راه پیما، امین [2] استادیار گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • راه پیما، امین [1] دانشیار جراحی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • راهنمای تمروبی، فرزانه [1] دانشجوی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • ربیعی، سپیده [1] دکتری سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • ربیعی، سیدمحمدرضا [1] دندانپزشک، دانشگاه علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران
 • رجایی، علیرضا [1] دندانپزشک
 • رجائی، علیرضا [2] دستیار تخصصی گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رجبی، امید [1] دانشیار گروه شیمی داروئی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رجبی، فائزه [1] دندانپزشک
 • رجعتی حقی، حمیدرضا [1] استادیار پروتزهای دندانی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • ریحانی، محمد فروغ [1] دانشیار، مرکز تحقیقات لثه و دندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • رحیمی، سعید [1] استاد، مرکز تحقیقات بیماری های لثه و دندان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • رحمانی، فاطمه [1] دانشجوی دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • رحمانی، محمدابراهیم [1] دانشیار گروه آموزشی پریودونتولوژی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رحمانی، محمد ابراهیم [1] استاد گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رحمانی، محمد ابراهیم [1] دانشیار بخش پریودونتولوژی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رحمانی، معظمه [1] دندانپزشک، دانشکده دندانپزشکی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
 • رحمانی شیروانی، محمد ابراهیم [1] دانشیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رحمان نیا، غلامحسن [1] دندانپزشک، مشهد، ایران
 • رحمدار، سعیدرضا [1] پزشک، اوزان، بلوار کریمخان زند، خیابان نجات‌الهی، شماره 277، تهران، ایران
 • رسایی، ساسان [1] دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • ریسباف فکور، سیروس [1] استادیار جراحی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری‏های دهان و دندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران
 • رستمی، فاطمه [1] دندانپزشک
 • رستمی، محسن [1] دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • رستمخانی، فاطمه [1] دانشیار پروتزهای دندانی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
 • رستمخانی، فاطمه [1] دانشیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رستمخانی، فاطمه [2] دانشیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رستم خانی، فاطمه [1] استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رستم خانی، فاطمه [1] دانشیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رستمی شاهرودی، فرشته [1] دندانپزشک، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • ریسمانچیان، منصور [1] دانشیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • ریسمانچیان، منصور [1] استاد، مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • رسولی، فروزان [1] متخصص ترمیمی و زیبائی
 • رسولی زاده، فیض الرحمن [1] دندانپزشک
 • رشیدی میبدی، فاطمه [1] استادیار، گروه بیماری های دهان و دندان، دانشکده دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • رضایی، عبدالرحیم [1] دانشیار گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رضایی، فاطمه [1] متخصص بیماری‏های دهان، فک وصورت
 • رضا حسینی، امید [1] دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 • رضایی دخت، فاطمه [1] دندانپزشک
 • رضایی دستجردی، مریم [1] استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • رضایی رکنی، شهین [1] دانشیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی مشهد
 • رضایی صوفی، لقمان [1] استادیار ترمیمی و زیبایی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • رضایی صوفی، لقمان [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • رضایی صوفی، لقمان [1] دانشیار ترمیمی و زیبایی، عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
 • رضایی صوفی، لقمان [1] دانشیار ترمیمی و زیبایی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
 • رضایی صوفی، لقمان [1] دانشیار دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
 • رضایی عدلی، امین [1] استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 • رضیان، فاطمه [1] دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 • رضائیان، فاطمه [1] دندانپزشک، دانشکده دنداپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • رضائی رکنی، شهین [1] استاد گروه پروتزهای دندانی دانشکدة دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رضائی رکنی، شهین [1] استاد گروه آموزشی پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رضائی رکنی، شهین [1] دانشیار و سرپرست تخصصی بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رضائی صوفی، لقمان [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • رضائی کلات، شیرین [1] دانشجوی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • رضوی، سید محمد [1] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • رضوی، مجید [1]
 • رضوی، محمد [1] دانشیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • رضیئی، لیلا [1] استادیار دندانپزشکی کودکان، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رعدی، الهام [1] دندانپزشک
 • رعدی، شهربانو [1] استادیار گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • رعدی، شهربانو [1] متخصص بیماری‏های دهان، فک و صورت
 • رفیعی، احسان [1] دستیار تخصصی، گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • رفیعی، شقایق [1] دانشجوی دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • رفیعی، مهدی [1] دستیار تخصصی، گروه ارتودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • رفیعیان، نسرین [1] استادیار گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • رفعت پناه، هوشنگ [1] دانشیار گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رفعت‏ پناه، هوشنگ [1] دانشیار گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رفیعی چوکامی، سحر [1] استادیار گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 • رفیع زاده، شیوا [1] استادیار گروه دندانپزشکی ترمیمی ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
 • رمضانی، محسن [1] دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • رمضانی، ناهید [1] استادیار دندانپزشکی کودکان، مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوجوانان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • رمضانی، ناهید [1] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • رمضانی، ناهید [1] دانشیار دندانپزشکی کودکان، مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوجوانان، مرکز تحقیقات سلامت دهان و دندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • رمضانی، ناهید [1] دانشیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • رمضانی، ناهید [1] عضو مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوجوانان و دانشیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران
 • رمضانیان نیک، سارا [1] دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • رمضانپور، فروغ [1] دندانپزشک
 • رمضانزاده، براتعلی [1] استاد ارتودنسی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • رمضان زاده، براتعلی [1] دانشیار گروه ارتدنسی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رمضان زاده، براتعلی [2] دانشیار گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رنجبر، فاطمه [1] دانشجو، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
 • رنجبر، فائزه [1] داروساز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی تهران، ایران
 • رنجبران، فاطمه السادات [1] دندانپزشک متخصص ترمیمی، اصفهان، ایران
 • رهائی فرد، مسعود [1] گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان.
 • روحی، ندا [1] استادیار، گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 • روحانی، آرمیتا [1] استادیار گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • روحانی، آرمیتا [1] دانشیار گروه درمان ریشه، دانشکده دندانپزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • روحانی، بیتا [1] استادیار بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
 • روحانی، محمود [1] استاد گروه اپیدمیولوژی بیمارستان قائم (عج)
 • روشنایی، قدرت الله [1] استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری‌های غیرواگیر، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
 • روشنایی، قدرت اله [1] استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • روشن میر، اعظم [1] دستیار تخصصی آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • رویین¬پیکر، سید محمد مهدی [1] استادیار گروه ارتودانتیکس، مرکز تحقیقات ارتدنسی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • رئیسی، علیرضا [1] دندانپزشک، زاهدان، ایران
 • رئوفی، فرهاد [1] استادیار دانشکده شیمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ز

 • زاده داداشی، مسعود [1] دستیار تخصصی گروه ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • زارع، رضا [2] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • زارع، غلامعلی [1] استادیار بخش داخلی و مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • زارعی، احسان [1] استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • زارعی، مینا [2] استادیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • زارعی، مینا [1] استاد گروه درمان ریشه، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • زارعی، مینا [1] استادیار گروه آموزشی اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • زارعی، مینا [1] استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • زارعیان جهرمی، آیدا [1] دانشجوی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 • زارع جهرمی، مریم [1] استادیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان
 • زارع جهرمی، مریم [1] دانشیار گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، خوراسگان، ایران.
 • زارعی دوست، امیر [1] دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • زارعی ‌دوست، امیر [1] استادیار گروه مواد دانشکده مهندسی مواد-صنایع دانشگاه سمنان
 • زارع محمودآبادی، رضا [1] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • زارع محمودآبادی، رضا [3] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • زارع محمودآبادی، رضا [2] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • زارع محمودآبادی، رضا [1] دانشیار آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • زارع محمودآبادی، رضا [1] دانشیار گروه آسیب‏ شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • زارع محمودآبادی، رضا [1] دانشیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • زارع محمود آبادی، رضا [1] استادیار گروه جراحی دهان فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • زارع محمود آبادی، رضا [2] استادیار آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • زارع محمود آبادی، رضا [1] متخصص گروه پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • زاهدی، سمیه [1] متخصص ترمیمی و زیبایی
 • زاهدی راد، سارا [1] دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • زیبایی، محمد [1] میکروبیولوژیست
 • زبرجد، سیدمجتبی [1] استادیار گروه متالرژی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • زبرجد، سیدمجتبی [1] دانشیار گروه علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • زبرجد، سیدمجتبی [1] دانشیار گروه متالرژی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • زبرجد، سیدمجتبی [1] دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • زبرجد، سید مجتبی [1] استادیار متالورژی دانشکده‌ مهندسی دانشگاه‌ فردوسی مشهد
 • زبرجد، سید مجتبی [1] دانشیار گروه متالرژی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • زبرجد، سید مجتبی [1] دانشیار گروه متالرژی دانشکده‌ فنی و مهندسی دانشگاه‌ فردوسی مشهد
 • زرآبادی پور، مهدیه [1] دستیار تخصصی گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • زردادی، علیرضا [1] استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • زرگران، معصومه [1] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • زرگران، معصومه [1] استادیار، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 • زرین قلم، مهری [1] استادیار گروه ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • زرین قلم، مهری [1] استادیار گروه ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • زرین قلم، مهری [1] دانشیار بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • زرین قلم، مهری [1] دانشیار گروه ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • زمانی، رویا [1] دستیار تخصصی گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • زمان زاده، مریم [1] استادیار، گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 • زنجانی، مریم [1] دستیارتخصصی گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • زند، وحید [1] گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • زند، وحید [1] دانشیار، مرکز تحقیقات لثه و دندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • زینلی، بهنام [1] کارشناس ارشد علوم کامپیوتر
 • زینلی، بهنام [1] کارشناس ارشد علوم کامپیوتر
 • زهرا محبی، سیمین [1] دانشیار مرکز تحقیقات پیشگیری پوسیدگی دندان، پژوهشکده علوم دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران دانشیار گروه سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • زواشکیانی، طاهره [1] استادیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • زواشکیانی، طاهره [1] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • زواشکیانی، فهیمه [1] دندانپزشک

س

 • ساجدی، وحیده [1] دندانپزشک
 • سیادت، حکیمه [1] دانشیار پروتزهای دندانی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • ساده، مریم [1] کارشناس آزمایشگاه میکروبشناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • سازگارنیا، آمنه [1] استادیار فیزیک پزشکی
 • ساعتی، سمیرا [1] استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • ساعتی، سمیرا [1] استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 • ساعتچی، مسعود [1] استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • ساعدی، فاطمه [1] دندانپزشک
 • ساغروانیان، نصرا... [1] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ساغروانیان، نصرالله [1] 1مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران 2دانشیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ساغروانیان، نصرالله [1] استادیار آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ساغروانیان، نصرالله [1] استادیار آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ساغروانیان، نصرالله [1] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ساغروانیان، نصرالله [1] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ساغروانیان، نصرالله [1] استادیار گروه آسیب‏شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ساغروانیان، نصرالله [1] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ساغروانیان، نصرالله [1] استادیار گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ساغروانیان، نصرالله [1] دانشیار آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری های‏دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.
 • ساکی، آزاده [1] دکتری آمار زیستی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 • سالاری، تقی [1] استادیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سالاری، تقی [1] استادیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سالاری، تقی [1] دانشیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سالم، کتایون [1] استادیار آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • سالم، کتایون [1] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی گیلان، رشت، ایران
 • سالمی، فاطمه [1] استادیار گروه رادیولوﮊی دهان، فک و صورت، دانشکده دنداﻧﭙزشکی، دانشگاه علوم ﭘزشکی همدان
 • سالم میلانی، امین [1] دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری های لثه و دندان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • سالم میلانی، امین [1] گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • سبزعلی زنجانخواه، محمدرضا [1] استادیار گروه بیهوشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سپهوندی، ازاده [1] دکترای بیومتریال، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • سجادی، فاطمه السادات [1] دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سجادی، موسی [1] دانشجوی دکترای آموزش پرستاری، عضو هیات علمی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 • سخاوتی، هاجر [1] دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • سخدری، شیرین [1] استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران، ایران.
 • سیدی، سید امیر [1] دستیار تخصصی گروه بیماری‏های دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سیدی، سید امیر [1] دستیار تخصصی گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سید صفی زاده، سید حمیدرضا [1] دندانپزشک
 • سیدمجیدی، مریم [1] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • سیدمجیدی، مریم [1] استادیار آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • سیدمجیدی، مریم [1] دانشیار آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 • سیدنوزادی، محسن [1] دانشیار گروه پزشکی اجتماعی و بهداشت دانشکده پزشکی
 • سرابی، نسرین [1] دانشیار ترمیمی و زیبایی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سرابی، نسرین [1] استادیار گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سرابی، نسرین [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سرابی، نسرین [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبائی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سرابی، نسرین [1] استادیار گروه آموزشی ترمیمی و زیبائی دانشکده دندانپزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سرابی، نسرین [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبائی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سرآبادانی، جواد [1] استادیار گروه بیماری ‏های دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سرآبادانی، جواد [1] دانشیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سرآبادانی، جواد [1] دانشیار، گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سرآبادانی، جواد [1] استادیار بیماری‏های د‏هان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سرابادانی، جواد [1] استادیار گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سراوانی، شیرین [2] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • سرداری، کامران [2] دانشیار گروه جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
 • سرفرازی، سارا [1] دندانپزشک، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سرگلزایی، ناصر [1] دانشیار گروه پریودانتیکس، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سرگلزایی، ناصر [1] دانشیار مرکز تحقیقات ایمونولوژی پژوهشکده بوعلی دانشگاه علوم پژشکی مشهد
 • سرگلزایی، ناصر [4] استادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سرگلزایی، ناصر [2] دانشیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سرگلزایی، ناصر [1] استادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سرگلزایی، ناصر [1] دانشیار پریودانتیکس، مرکز تحقیقات مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • سرگلزائی، ناصر [1] دانشیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سرگلزائی، ناصر [1] استادیار گروه آموزشی پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سرگلزائی، ناصر [1] استادیار گروه آموزشی پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سرگلزائی، ناصر [1] استادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سرلک، زهرا [1] دندانپزشک
 • سرندی، سعید [1] دندانپزشک
 • سعیدی، علیرضا [1] استاد، بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 • سعیدی، علیرضا [1] استاد، مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 • سعیدی، معین [1] دندانپزشک
 • سعیدعسگر، سحر [1] دندانپزشک، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سیف، سپیده [1] دندانپزشک عمومی، تهران، ایران
 • سیفی، صفورا [1] استادیار آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات سلولی – مولکولی و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • سیفی، صفورا [1] استادیار آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • سیفی، صفورا [2] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • سیفی، صفورا [1] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • سیفی، صفورا [1] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران
 • سیفی، صفورا [1] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران.
 • سیفی، صفورا [1] دانشیار آسیب شناسی دهان و فک و صورت، مرکز تحقیقات سلامت و بهداشت دهان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران
 • سیفی، مهدیه [1] استادیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سیفی، مهدیه [1] استادیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سیفی، مهدیه [1] استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سفیدگر، علی اصغر [1] استادیار گروه قارچ شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • سیف ربیعی، محمدعلی [1] استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • سقایی، سیما [1] دندانپزشک
 • سکندری، صالحه [1] دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • سکندری، صالحه [1] دستیار تخصصی گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی مشهد
 • سلاح برزین، بهنوش [1] دندانپزشک
 • سلامت، فاطمه [1] کارشناس ارشد، اپیدمیولوژیست، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران.
 • سلجوقی، شهرزاد [1] دانشجوی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.
 • سلطانی، قاسم [1] استادیار گروه بیهوشی بیمارستان دکتر شیخ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سلطانی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • سلطانی، محمدرضا [1] دندانپزشک
 • سلطانی، مریم [1] دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 • سلطانیان، علیرضا [1] دانشیار آمار زیستی، دانشکده دندانپزشکی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 • سلطانی گرد فرامرزی، منیره [1] دندانپزشک
 • سلیمی، سعیده [1] دانشیار گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران.
 • سلمانی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آمار حیاتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سلیمانی، فاطمه [1] دندانپزشک
 • سلیمانی، محمود [1] دستیار تخصصی،گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • سلیمانیان، آزاده [1]
 • سلیمانی مهر، حمیدرضا [1] استادیار پروتزهای دندانی، مرکز تحقیقات پیشگیری از پوسیدگی دندان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 • سمیع، لیدا [1] استادیار گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
 • سمیعی، نگین [1] دستیار تخصصی گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سمیعی راد، سهند [1] استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، مرکز تحقیقات بیماری های دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سمیعی راد، سهند [1] استادیار گروه جراحی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری های دهان، فک و صوت، دانشکده دندانپزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سمیعی راد، سهند [1] استادیار، گروه جراحی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سمیعی راد، سهند [1] استادیار، مرکز تحقیقات بیماری های دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سمیعی راد، سهند [1] استادیار جراحی دهان، فک و صورت مرکز تحقیقات بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سمیعی رودی، خالد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • سنایی فرخی، علیرضا [1] مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سنبلستان، سید مهدی [1] دانشیار بخش گوش، حلق و بینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • سنجری، خشایار [1] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
 • سهرابی، مهدی [1] متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت
 • سوختانلو، محمد [1] استادیار بیوشیمی بالینی، گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

ش

 • شادمان، نیره [1] متخصص پریودانتیکس
 • شایسته، شیرین [1] دندانپزشک، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • شایق، سیدشجاع الدین [1] دانشیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • شایق، سید شجاع الدین [1] دانشیار بخش پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد
 • شاکری، فاطمه [1] دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 • شاکری، محمدتقی [1] استاد آمار زیستی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • شاکری، محمدتقی [2] استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شاکری، محمدتقی [1] دانشیار آمار حیاتی گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شاکری، محمدتقی [1] استاد گروه و اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ایران
 • شاکری، محمد تقی [1] استاد آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شاکری، محمد تقی [1] دانشیار گروه اپیدمیولوژی و آمار حیاتی بیمارستان قائم دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شاکری منش، فریده [1] متخصص دندانپزشکی کودکان
 • شاملو محمودی، نفیسه [1] آسیب شناس دهان، فک وصورت
 • شانظری، معصومه [1] دندانپزشک
 • شاهی، اناهیتا [1] استادیار پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
 • شاهی، شهریار [1] استاد، مرکز تحقیقات بیماری های لثه و دندان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • شاهی، مرضیه [1] اندودونتیست
 • شاه اکبری، رضا [1] استادیار جراحی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شاه اکبری، رضا [1] استادیار جراحی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • شاه اکبری، رضا [1] استادیار گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شاه اکبری، رضا [1] استادیار گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شاه اکبری، رضا [1] دانشیار گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شاه اکبری، رضا [1] دانشیار گروه جراحی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شاه اکبری، رضا [1] دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری های دهان و فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران .
 • شاه‏ اکبری، رضا [1] استادیار جراحی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شاه چراغی، لادن [1] دندان پزشک، شیراز، ایران
 • شاهرخی، فهیمه [1] دستیار تخصصی گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران
 • شاهسواری، فاطمه [1] استادیار آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دندانپزشکی، تهران
 • شاهسواری، فاطمه [2] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران
 • شاهسوند، نازنین [1] دستیار تخصصی اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
 • شاه طاهری، محسن [1] دانشیار گروه بافت شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • شاهمرادی، مهدی [1] واحد تحقیقات بیومتریال، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه سیدنی، سیدنی، استرالیا
 • شاه ناصری، شیرین [1] استادیار جراحی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات ایمپلنت‏های دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • شاه نظری، احمد [1] دندانپزشک
 • شبان، برات ا.. [1] استادیار گروه جراحی دهان وفک صورت دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شبان، برات ا.. [1] استادیار جراحی دهان و فک و صورت،دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شبان، برات ا... [1] استادیار گروه آموزشی جراحی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مشهد
 • شبان، برات ا... [1] استادیار گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شبان، برات الله [1] استادیار گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شبان، برات الله [1] استادیار گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شبان، برات اله [1] استادیار، گروه جراحی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شب زنده دار، محبوبه [1] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شب زنده دار، محبوبه [1] استادیار گروه آموزشی دندانپزشکان کودکان دانشکده دندانپزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شجاعی، ستاره [1] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
 • شجاعی، ستاره [1] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان،ایران
 • شجاعی، ستاره [1] دستیار تخصصی گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شجاعی، ستاره [1] دستیار تخصصی گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شجاع رضوی، آلاله [1] دندانپزشک
 • شیخی، مهناز [1] دانشیار گروه رادیولوﮊی دهان، فک و صورت، دانشکده دنداﻧﭙزشکی، دانشگاه علوم ﭘزشکی اصفهان
 • شیخی، مهناز [1] دانشیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • شیخ زاده، صدیقه [1] دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • شیخ فتح الهی، محمود [1] استادیار اپیدمیولوژی و آمار زیستی، مرکز تحقیقات محیط کار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • شیخ فتح الهی، محمود [1] استادیار اپیدمیولوژی و آمار زیستی و مرکز تحقیقات محیط کار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • شیخ فتح الهی، محمود [1] استادیار آمار زیستی، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت قلب و ﻋﺮوق شهید رﺟﺎﯾﻲ، مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • شیخ فتح الهی، محمود [1] استادیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات محیط کار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • شیخ فتح الهی، محمود [1] استادیار پزشکی اجتماعی و مرکز تحقیقات محیط کار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • شیخ فتح الهی، محمود [1] استادیار گروه آمار و روش تحقیق، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ایران
 • شیخ فتح الهی، محمود [1] استادیار گروه پزشکی اجتماعی و مرکز تحقیقات محیط زیست، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎن، ﻛﺮﻣﺎن، اﻳﺮان
 • شیخ ‌فتح ‌الهی، محمود [1] استادیار گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • شیخ مهدی مسگر، عبدالرضا [1] استادیار بیومتریال، آزمایشگاه بیوسرامیک و ایمپلنت، گروه مهندسی علوم زیستی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، ایران
 • شیخ نظامی، مهشید [1] اندودنتیست گروه آموزشی اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شیرازی، ماندانا [1] دانشیار، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • شیرانی، امیر منصور [1] استادیار گروه بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • شیرانی، فرزانه [1] دانشیار گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • شیرخانی، مژگان [1] پریودنتیست
 • شیرزادی کرم الله، کلثوم [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، لرستان، ایران
 • شیرزاده، علیرضا [1] استادیار گروه جراحی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شریفی، اسماعیل [1] استاد بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شریفی، اسماعیل [1] استاد گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شریفی، زینب [1] دندانپزشک
 • شریفی، سید شمس الدین [1] دندانپزشک
 • شریفی، مریم [1] استادیار دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ایران
 • شریفی، مریم [1] استادیار دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • شریفی، مریم [2] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • شریفی، نوریه [1] دانشیار گروه آسیب شناسی بیمارستان قائم دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شریفی، نوریه [1] دانشیار گروه آسیب شناسی بیمارستان قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شریفیان عطار، علیرضا [1] دانشیار گروه بیهوشی، بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شیرین زاد، مهدی [1] استادیار گروه آموزشی ترمیمی و زیبائی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • شیرین زاد، مهدی [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
 • شیرین‌زاد، مهدی [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • شیروانی، شیوا [1] دانشجوی دندانپزشکی عمومی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • ششمانی، مهسان [1] استادیار گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، قزوین، ایران.
 • شعبانی، آرش [1] دندانپزشک، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شیعه زاده، فرید [1] دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • شیعه زاده، مسعود [1] دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شفایی، شهریار [1] استادیار آسیب شناسی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • شفایی، شهریار [2] استادیار گروه آسیب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • شفایی، شهریار [1] استادیار گروه آسیب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران
 • شفایی، شهریار [1] استادیار گروه آسیب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران.
 • شفایی مبارکه، امیر [1] دندانپزشک، تهران، ایران
 • شفاهی، شهریار [1] استادیار گروه آسیب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • شفیعی، حامد [1] استادیار گروه بیهوشی، مرکز توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان نکوئی-هدایتی-فرقانی، علوم پزشکی قم، قم، ایران
 • شفیعی، سارا [1] متخصص دندانپزشکی کودکان
 • شفیعی، شهرزاد [1] دانشجو، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شفیعی، فرشته [1] استاد گروه ترمیمی و زیبایی‌، دانشکده دندانپزشکی شیراز‌، دانشگاه علوم پزشکی شیراز‌، شیراز‌، ایران
 • شفیعی، فهیمه [1] دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • شفیعی، فهیمه [1] دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.
 • شفیعیان، ریحانه [1] دندانپزشک
 • شفیق، انسیه [1] استادیار گروه آسیب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • شکی، حبیبه [1] دندانپزشک
 • شکیب، حجت [1] دندانپزشک
 • شکری، حجت اله [1] دانشیار، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، آمل، ایران
 • شکری، عباس [1] استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • شکری، مائده [1] دانشجوی دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شکرچی زاده، هاجر [1] استادیار، گروه جامعه نگر، دانشکده دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • شکورشهابی، مریم [1] استادیار گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
 • شکورمحمودی، محمود [1] متخصص ارتدنسی؛ کرمانشاه
 • شکوهی نیا، رضوانه [1] دندانپزشک
 • شمسیان، علی اکبر [1] دانشیار انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شهابی، علی [1] دندانپزشک
 • شهابی، مصطفی [1] استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شهابی، مصطفی [1] دانشیار گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شهابی، مصطفی [1] مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شهابی‌، مصطفی‌ [1] استادیار گروه‌ ارتدنسی‌ دانشکده‌ دندانپزشکی‌ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شهابی نژاد، حسن [1] دندانپزشک
 • شهابی نژاد، مهدی [1] دستیار تخصصی گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
 • شهبازی، راضیه [1]
 • شهیدی، شعله [1] استادیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • شهیدی، شعله [1] دانشیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • شهری، فریبا [1] استادیار گروه ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران
 • شهریار، فاطمه [1] دندانپزشک
 • شهریاری، رضا [1] مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • شهرامی، فاطمه [1] استادیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شیوا، آتنا [2] استادیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 • شیوا، آتنا [1] استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 • شیوا، آتنا [1] دستیار تخصصی گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شوریده یزدی، سمیه [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 • شوکت بخش، عبدالرحمن [1] دانشیار بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

ص

 • صابری، زهرا [1] استادیار گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • صابونی، محمدرضا [1] دانشیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صابونی، محمدرضا [2] استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صابونی، محمدرضا [1] دانشیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صابونی، محمدرضا [1] استادیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صابونی، محمدرضا [2] استادیار گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صابونی، محمدرضا [2] استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صابونی، محمدرضا [1] دانشیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • صابونی، محمد رضا [1] استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صاحب علم، رسول [1] استادیار دندانپزشکی کودکان، مرکز تحقیقات بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • صاحب علم، رسول [1] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، مرکز تحقیقات بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • صیادی دهنو، نیکنام [1] دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران
 • صادقی، یاسمن [1] دستیار گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
 • صادقی، الهه [1] دندانپزشک
 • صادقی، رامین [1] دانشیار مرکز تحقیقات پزشکی هسته‏ ای بیمارستان امام رضا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • صادقی، رخساره [1] دانشیار گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • صادقی، غزال [2] استادیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صادقی، غزال [1] اندودنتیست عضو گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صادقی، یلدا [1] پریودنتیست
 • صادقی، محمدحسین [1] دانشجوی دکترا، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • صادقی، محمد حسین [1] دانشجو دندانپزشکی
 • صادقی، مصطفی [1] دانشیار گروه ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 • صادقی، مصطفی [1] دانشیار گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 • صادقی، مصطفی [1] استاد گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • صادق الحسینی، نیلوفر [1] دندانپزشک
 • صادقی خانجانی، مهرداد [1] دکترای علوم آزمایشگاهی، آزمایشگاه مرجع رشت، مرکز تحقیقات بیماری‏های تکاملی دهان، فک وصورت. دانشگاه علوم پزشکی گیلان. رشت، ایران
 • صادقی سبزواری، رویا [1] دانشجوی دندانپزشکی
 • صادقی قادی، صابر [1] دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • صافی، یاسر [1] استادیار گروه رادیولوژی د‏هان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • صالح، امیر [1] استادیار گروه پروتز‏های دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
 • صالحی، پریسا [1] دانشیار ارتودانتیکس، مرکز تحقیقات ارتودنسی و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • صالحی، پریسا [1] دانشیار گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • صالحی، پریسا [1] دانشیار گروه ارتودانتیکس، مرکز تحقیقات ارتدنسی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • صالحی، سعید [1] دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • صالحی، مائده [1] استادیار بیماری های دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • صالحی، مجتبی [1] دندانپزشک
 • صالحی، محمد حسین [1] استاد گروه رادیولوژی مرکز پزشکی قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صالحیان، محمدعلی [1] دستیار تخصصی گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران
 • صالح زاده اصفهانی، کیانا [1] دستیار تخصصی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
 • صالحی نیا، رامین [1] دندانپزشک
 • صالحی نژاد، جهانشاه [1] استادیار گروه پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صالحی نژاد، جهانشاه [1] استادیار و مدیرگروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صالحی نژاد، جهانشاه [1] استاد گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • صالحی نژاد، جهانشاه [1] دانشیار آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صالحی نژاد، جهانشاه [1] دانشیار آسیب‏شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صالحی نژاد، جهانشاه [1] دانشیار آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صالحی نژاد، جهانشاه [4] دانشیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صالحی وزیری، عباس [1] استادیار بخش ارتدنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • صبح نمایان، فرشته [1] استادیار گروه اندودانتیکس، دانشکده ی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،‌شیراز، ایران
 • صبور، سیامک [1] استادیار گروه اپیدمیولوژی بالینی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • صبوری، امیرعباس [2] استادیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • صحابی، سید مهدی [1] پزشک عمومی
 • صحافیان، عباسعلی [1] استاد گروه ارتودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صدری، دنیا [1] دانشیار گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران
 • صدری، دنیا [1] استادیار گروه آسیب شناسی فک و دهان دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی واحد تهران
 • صدری، دنیا [1] دانشیار گروه پاتولوژی فک و دهان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دندانپزشکی، تهران، ایران
 • صدری، لیلی [1] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 • صدفی، مهدی [2] دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صدیقی، حسام الدین [1] دندانپزشک
 • صدیقی، زهرا [1] دندانپزشک
 • صدیقی، علیرضا [1] دستیار تخصصی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • صدقیانی، مراد [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 • صدوقی، منیره [1] دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • صرافان، نگار [1] دندانپزشک
 • صراف شیرازی، علی رضا [1] دانشیار دندانپزشکی کودکان، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • صراف شیرازی، علیرضا [1] مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • صراف شیرازی، علیرضا [2] استادیار دندانپزشکی کودکان، مرکز تحقیقات دندانپزشکی و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صراف شیرازی، علیرضا [1] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صراف شیرازی، علیرضا [1] دانشیار دندانپزشکی کودکان، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صراف شیرازی، علیرضا [2] دانشیار دندانپزشکی کودکان، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • صراف شیرازی، علیرضا [1] دانشیار دندانپزشکی کودکان، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • صراف شیرازی، علیرضا [1] دانشیار دندانپزشکی کودکان، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صراف شیرازی، علیرضا [1] مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،ایران
 • صفائیان، شیما [1] دندانپزشک
 • صفری، کتایون [1] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • صفری، مهری [1] دستیار تخصصی گروه ترمیمی زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،ایران
 • صلاح، شیلان [1] دستیار تخصصی بیماری‏های دهان و تشخیص، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صلواتی، شادی آفرین [1] متخصص دندانپزشکی کودکان
 • صناعی مقدم، مینو [1] دندانپزشک
 • صنعت خانی، مجید [1] استادیار بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صنعت خانی، مجید [1] استادیار بیماری‏های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • صنعت خانی، مجید [1] استادیار بیماریهای دهان، مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صنعت خانی، مجید [1] استادیارگروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صنعت خانی، مجید [1] استادیار گروه بیماری‏های دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صنعت خانی، مجید [1] استادیار گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صنعت خانی، مجید [1] دانشیار گروه بیماریهای دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • صنعت خانی، مجید [1] دانشیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری های دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • صنعت‌خانی، مجید [1] استادیار, گروه بیماریهای دهان, دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صولتی، محمد [1] دانشجوی دکترا، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • صولتی، محمد [1] دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

ض

 • ضیایی، ساناز [1] دانشجوی دندانپزشکی،کمیته پژوهش های دانشجویان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • ضرابی، محمدحسن [1] استاد گروه درمان ریشه، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.
 • ضرابی، محمد حسن [1] استاد گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ضرابی، محمد حسن [2] استاد گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ضرابی، محمد حسن [1] دانشیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ضرابی، محمد حسن [1] دانشیار و سرپرست تخصصی گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ضرابی، محمد حسن [1] دانشیار و مدیر گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ضرابی، محمد حسن [2] دانشیار و مدیر گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ضرابی، محمد حسن [1] دانشیار و مدیر گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ط

 • طارمسری، مهران [1] استادیار گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • طارمسری، مهران [1] استادیار گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • طارمسری، مهران [1] استادیار گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران.
 • طالبی، آتوسا [1] دستیار تخصصی دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • طالبی، سعید [1] رزیدنت اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • طالبی، مریم [4] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • طالبی، مریم [1] استادیار بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • طالبی، مریم [1] استادیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • طالبی، مریم [1] دانشیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • طالبی، مهدی [1] استادیار روان پزشکی، گروه پزشکی خانواده، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • طالعی، داریوش [1] PhD3 بیوتکنولوژی گیاهی- مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد
 • طالقانی، فریال [1] استادیار گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • طاهری، جمیله بیگم [1] استاد گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • طاهری، سودابه [1] مربی گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران
 • طاهری، مرتضی [1] دانشیار پریودانتیکس، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • طاهری، مرتضی [1] دانشیار گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • طاهری، مرتضی [1] دانشیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • طاهری، مرتضی [1] استادیار گروه پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • طاهری، مرتضی [1] دانشیار گروه پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • طاهری، مرتضی [1] دانشیار گروه پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • طاهریان، زهرا [1] دکتری مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • طاهری مقدم، شهره [1] دندانپزشک
 • طاهری هروی، محمود [1] استادیار رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.
 • طیبی، سوده [1] دندانپزشک
 • طباخیان، غلامرضا [1] استادیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • طباطبایی، سید محمود [1] دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مشهد
 • طباطبایی، سید محمود [1] دانشیار ومدیر گروه روانپزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • طباطبایی، فهیمه‌ سادات [1] استادیار گروه مواددندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • طباطبایی، محمود [1] استاد گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • طباطبائی، سید محمود [1] دانشیار روانپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
 • طباطبائی، فهیمه سادات [1]
 • طباطبائی فخار، مینا [1] دندانپزشک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • طبری، سیده سارا [1] دندانپزشک
 • طحانی، بهاره [1] PhD سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات ترابی نژاد، استادیار گروه سلامت دهان و دندانپزشکی جامعه نگر، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • طحانی، بهاره [1] استادیار، مرکز تحقیقات ترابی نژاد، گروه سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • طحانی، بهاره [1] دندانپزشک، PhD سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • طلعتی، علی [1] استادیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • طلعتی، علی [1] استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • طلعتی، علی [1] استادیار و سرپرست بخش اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • طهرانچی، مریم [1] گروه آموزشی پریودنتولوژی،دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه شاهد
 • طهمورث پور، ساناز [1] دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، ایران
 • طوفانی اصل، حمید [2] استادیار گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ظ

 • ظاهری، فاطمه [1] دندانپزشک، گروه بیماریهای دهان و فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • ظریف نجفی، هومن [1] استادیار گروه ارتودانتیکس، مرکز تحقیقات ارتدنسی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • ظریف نجفی، هومن [1] استادیار گروه ارتودنسی و مرکز تحقیقات ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران.
 • ظفرمند، عبدالحمید [1] دانشیار گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ع

 • عابدی، فاطمه [1] دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس، دانشکده‌ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
 • عابدینی، شیرین [1] دندانپزشک، رفسنجان، ایران
 • عابسی، فریدا [1] استادیار رادیولوژی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • عابسی، فریدا [1] استادیار رادیولوژی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران
 • عادل، مامک [1] دانشیار گروه اندودانتیکس، دانشکده‌ دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
 • عادل کاردان، زینب [1] رزیدنت رشته پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی مشهد
 • عارف پور، زهره [1] دستیار گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 • عامل قریب، شیما [1] دندانپزشک
 • عباچی زاده، حامد [1] دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • عبادیان، احمدرضا [1] دندانپزشک
 • عبادیان، بهناز [1] دانشیار گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • عباسی، کامیار [1] استادیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران
 • عباسی، مرضیه [1] دندانپزشک
 • عباسی، مهدی [1] دستیار تخصصی گروه ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • عباسی، مهدی [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • عباسیان، مهشید [1] دندانپزشک
 • عباس زاده، الهام [1] دستیار تخصصی گروه بیماری‏های دهان، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران
 • عبدالصمدی، حمیدرضا [1] استادیار بیماری‏های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • عبدالصمدی، حمیدرضا [1] استادیار و مدیر گروه بخش بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • عبدالصمدی، حمیدرضا [1] استاد بیماری‏های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندان پزشکی، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
 • عبدالصمدی، حمیدرضا [4] دانشیار بیماری‏های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • عبدالصمدی، حمیدرضا [1] دانشیار گروه بیماری‏های دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • عبدالصمدی، حمیدرضا [1] دانشیار گروه بیماری‏های دهان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • عبدالصمدی، حمیدرضا [1] دانشیار گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • عبدالصمدی، حمیدرضا [1] دانشیار گروه بیماری‏های دهان، فک و صورت ، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • عبدالصمدی، حمید رضا [1] دانشیار گروه بیماری های ده