اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد حسن ضرابی

اندودانتیکس استاد اندودانتیکس - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8000254
zarrabimhmums.ac.ir

h-index: 5  

سردبیر

ندا اسلامی

ارتودنسی دانشیار ارتودنسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8001222
islaminmums.ac.ir
0000-0001-6378-3143

h-index: 11  

مدیر اجرایی

سهند سمیعی راد

جراحی دهان، فک و صورت دانشیار جراحی فک و صورت
گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان، فک و صورت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8010849
samieeradsmums.ac.ir
0000-0002-3629-6814

h-index: 9  

مشاور آماری

حبیب الله اسماعیلی

آمار حیاتی استاد آمار زیستی
گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات سندرم متابولیک
پژوهشکده علوم پایه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8000678
esmailyhmums.ac.ir
0000-0003-4139-546X

h-index: 35  

ویراستار ادبی نشریه

فرزانه لعل علیزاده

ارتودنسی استادیار، ارتودنسی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8009355
laelafmums.ac.ir
0000-0002-9041-2257

ویراستار انگلیسی

زهرا شوشتری

دندانپزشک دندانپزشک، دستیار پژوهشی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8017878
shooshtariz3mums.ac.ir
0000-0003-4469-2769

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه

ماهرخ ایمانی مقدم

رادیولوژی دهان ، فک و صورت استاد رادیولوژی دهان ، فک و صورت - دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8000255
imanimmums.ac.ir
0000-0002-4705-7018

h-index: 7  

شایان باروت چی

پریودانتیکس و بیماریهای دهان استادیار پریودانتیکس، دانشگاه میشیگان، امریکا

dent.umich.edu/directory/shbaroot
shbarootumich.edu
0000-0002-5347-6577

h-index: 22  

حسین باقری

زیست مواد دندانی استادیار زیست مواد دندانی
گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8010839
bagherihmums.ac.ir
0000-0003-1269-7434

h-index: 10  

مرضیه بسکابادی

استادیار دندانپزشکی کودکان گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان، فک و صورت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8002686
boskabadymrmums.ac.ir
0000-0002-5780-3109

h-index: 8  

آتس سا پاک فطرت

بیماری های دهان، فک و صورت استاد بیماری‌های دهان، فک و صورت
گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان، فک و صورت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8000394
pakfetratamums.ac.ir
0000-0003-0480-6442

h-index: 16  

مایک ثابتی

اندودانتیکس استاد بالینی HS، پروفسور، مدیر برنامه PECC، برنامه آموزش تخصصی پیشرفته در درمان ریشه، هیئت آمریکایی اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی UCSF، ایالات متحده آمریکا، علوم دندانپزشکی پیشگیرانه و ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو

profiles.ucsf.edu/mike.sabeti
sabeti2001gmail.com
0000-0003-0252-9584

h-index: 19  

مجتبی دری

دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی دانشیار دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی - بریستول - انگلستان

www.bristol.ac.uk/dental/people/mojtaba-dorri/index.html
mojtabadorriyahoo.com
0000-0003-1337-0644

h-index: 12  

سعید رحیمی دره چی

اندودانتیکس استاد، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های لثه و دندان
پژوهشکده علوم بالینی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

scholar.google.com/citations?user=931mfakAAAAJ&hl=fa&oi=sra
rahimidarehchiyahoo.com
0000-0003-0740-7906

h-index: 22  

سید مجتبی زبرجد

مهندسی مواد استاد - مهندسی مواد - دانشگاه شیراز - ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8001583
mojtabazebarjadshirazu.ac.ir
0000-0002-4632-409X

h-index: 32  

محمد سمیعی

اندودانتیکس استاد اندودونتیکس
گروه اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

dentistryfac.tbzmed.ac.ir/Uploads/User/32/endo/En.cv/CV-Mohammad%20Samiei%20-%202017.pdf
samiei.mohgmail.com
0000-0002-3557-0666

h-index: 29  

شهریار شاهی

اندودانتیکس استاد اندودونتیکس
گروه اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های لثه و دندان
پژوهشکده علوم بالینی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

dentistry-en.tbzmed.ac.ir/uploads/User/32/endo/En.cv/en.%20Shahi%20Dr.pdf
sshahriar32gmail.com
0000-0003-0249-0982

h-index: 24  

امید صوابی

پروتزهای دندانی دانشیار پروتزهای دندانی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ایران

mui.ofis.ir/default.aspx?general&member=684
savabidnt.mui.ac.ir

h-index: 26  

مریم فرقانی راد

اندودانتیکس دانشیار اندودونتیکس
گروه درمان ریشه، دانشکده دندانپزشکی
مرکز تحقیقات دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8002365
forghaniradmmums.ac.ir
0000-0002-0534-6196

h-index: 13  

نرگس قاضی

دانشیار آسیب‌ شناسی دهان‌، فک و‌ صورت گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان، فک و صورت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8004189
ghazinmums.ac.ir
0000-0002-7356-1509

h-index: 9  

مهدی کدخدازاده

پریودانتیکس استاد پریودانتیکس
گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی
مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی
پژوهشکده علوم دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - ایران

scholar.google.com/citations?user=c9Q_zcoAAAAJ&hl=en
kadkhodazadehmahdiyahoo.com
0000-0002-6131-2791

h-index: 13  

شبنم محمدی

دانشیار گروه علوم تشریح – دانشکده پزشکی مشهد دانشیار گروه علوم تشریح – دانشکده پزشکی مشهد

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8003478
mohammadishmums.ac.ir
0000-0002-2352-286X

h-index: 12  

امیر معین تقوی

استاد - پریودنتولوژی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران استاد پریودانتیکس
گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی
مرکز تحقیقات دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8001&masterCode=8000809
moeentaghaviamums.ac.ir
0000-0002-1553-7893

h-index: 11  

حسام میرمحمدی

اندودانتیکس استادیار، گروه اندودانتیکس دانشگاه آمستردام، هلند

scholar.google.com/citations?user=fKRy3CEAAAAJ&hl=nl
hmirmohaacta.nl
0164-235849
0000-0001-8782-3701

h-index: 12  

محمد حسین نکوفر

اندودانتیکس دانشیار اندودونتیکس
گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

tums.ac.ir/faculties/nekoofar
nekoofaryahoo.com
0000-0003-0530-8621

h-index: 29  

کارشناس نشریه

فخرالسادات جلالیان حسینی

علوم آزمایشگاهی کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

jalalianhf1mums.ac.ir
051-38832301

فاطمه گواه

مهندسی فناوری اطلاعات IT کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

govahf1mums.ac.ir
05138832301

فاطمه انصاری

کارشناس ارشد حسابدار کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

ansarief1mums.ac.ir
05138067241