تقلب علمی در انجام پروژه دانشگاهی؛ مطالعه ای در میان دانشجویان سال ششم دانشکده دندانپزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: سوء‌رفتار دانشگاهی در میان دانشجویان مشکلی جدی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی محسوب می‌شود. هدف این مطالعه توصیف شیوه‌های تقلب و میزان شیوع این پدیده، تحلیل علل وقوع، و نحوه مواجهه با آن از زبان دانشجویان دندانپزشکی سال ششم است.
مواد و روش ها: در این مطالعه پرسشنامه‌ای باز استفاده شده است که در آن سابقه یک پروژه آموزشی مورد تشکیک مربوط به همین گروه از دانشجویان توصیف شد و بر اساس آن پنج پرسش پیش روی دانشجویان قرار گرفت. علاوه بر تحلیل فراوانی پاسخها، متن پاسخ دانشجویان به صورت کیفی تحلیل محتوا شد.
یافته‌ها: از میان 77 دانشجوی شرکت‌کننده در مطالعه، 9/77 درصد از دانشجویان صراحتا وقوع تقلب دانشجویان در پروژه سال گذشته را پذیرفته بودند. دانشجویان سه دسته نکات مرتبط با دانشجو، مرتبط با استاد و موضوعات کلان را به عنوان علل وقوع این پدیده برشمردند. اکثریت قاطع دانشجویان (7/98 درصد) رفتار احتمالی دانشجویی را که وقوع تقلب همکلاسی هایش را به استاد گزارش دهد غیرقابل قبول دانستند، اما دانشجویان درباره میزان حساسیتی که استاد بایستی در مقابل سوءرفتارهای دانشگاهی از خود نشان دهد اتفاق نظر نداشتند. همچنین راهکارهای پیشنهادی دانشجویان ذیل سه دسته "پیشنهادهای تکنیکی برای ارائه جلسات"، "پیشنهادها در مورد نحوه مواجهه استاد با موقعیت های مشابه" و " پیشنهادهای کلی" طبقه‌بندی شد.
نتیجه‌گیری: اساتید و مسوولین آموزشی دانشگاه با توجه به نکات دانشجویان می‌توانند در پیشگیری از وقوع سوءرفتارهای دانشگاهی و مواجهه صحیح با این قبیل پدیده‌ها راهکارهای اثربخش جدیدی را اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Academic Misconduct in Carrying out an Academic Project: A Study among the Sixth-year Students of Mashhad Dental School

نویسنده [English]

 • Ali Kazemian
DDS. PhD, Assistant Professor, Department of Community Oral Health, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Academic misconduct among the students is a critical problem of the universities and academies. Regarding this, the present study aimed to describe the cheating ways and the prevalence, roots, as well as methods of confrontation with this phenomenon in the words of the sixth-year dental students.
Materials & Methods: For the purpose of the study, a five-item open-ended questionnaire was employed in which a history of a suspected academic project of the same students was described. The obtained data were analyzed based on the prevalence of the responses. In addition, the students' responses were subjected to content analysis.
Results: Out of the 77 students who participated in the study, 77.9% of them explicitly accepted that cheating occurred during the last year project. Based on the responses of the students, the roots of this phenomenon could be categorized as student-related, tutor-related, and macro issues. The substantial majority (98.7%) of the students believed that reporting the cheating to the tutor was an unacceptable action. However, there was no agreement among the students about the sensitivity level that a tutor should have about the academic misconducts. Moreover, the suggested strategies of the students were categorized into three groups, including the technical suggestions for teaching courses, suggestions about the methods of tutor's confrontation with such issues, and general suggestions.
Conclusion: The academic tutors and tutorial authorities should take the students' points into account in order to prevent the academic misconduct and effectively address the issue in a new way.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Education
 • dental
 • Scientific Misconduct
 • Questionnaire

مقدمه

سوء رفتار دانشگاهی (Academic Misconduct) در میان دانشجویان مشکلی جدی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی محسوب می شود. نسبت دانشجویان علوم پزشکی که بنا به گزارش خودشان مرتکب تقلب (Cheating) یا سوءرفتار دانشگاهی شده اند در مطالعات مختلف بین المللی از 2 درصد تا حدود 60 درصد ذکر شده است.(7-1) درصد به مراتب بالاتری از دانشجویان گزارش کرده اند که شاهد تقلب توسط دانشجویان دیگر بوده اند یا درباره آن شنیده اند.(8) این اعداد احتمالا باز هم وقوع تقلب های دانشگاهی میان دانشجویان را کمتر از آنچه هست تخمین می زند.

از نظر مساله خاص سرقت ادبی (Plagiarism)، به عنوان شایعترین شکل سوءرفتار دانشگاهی،(7) بر اساس گزارش ها بیش از یک سوم دانشجویان به شکلی مرتکب آن شده اند(9) و بر اساس یک مطالعه دیگر از هر هفت دانشجوی پزشکی یک نفر گزارش کرده که متون را از منابع دیگر کپی کرده است بدون اینکه خود هیچگونه نقشی در آن داشته باشد.(6) این مساله را می توان به رشد روزافزون "Cut and paste" در فضای اینترنت افزود که بر اساس یک گزارش در فاصله سال های 1999 تا 2006 چهار برابر شده است.(10)

روش های مختلفی برای کاهش وقوع چنین پدیده هایی در دانشگاه های مختلف پیشنهاد شده است. یکی از پرکاربردترین آنها بهره گیری از کد شرافت (Honor Code) است که توسط همه دانشجویان جدیدالورود تکمیل و امضا می شود. بر اساس این کد، دانشجو تصریح می کند که در محیط دانشگاه دروغ نخواهد گفت، تقلب و سرقت نخواهد کرد و چنین رفتارهایی را بر نخواهد تافت. بر اساس برخی مطالعات، نرخ تقلب در دانشگاه های بهره مند از کد شرافت 50-25 درصد کمتر از دانشگاه هایی  ست که کد شرافت را به کار نبردند.(11)

در مطالعه حاضر از دانشجویان سال پایانی رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خواسته شده تا داوری شان را در مورد احتمال وقوع تقلب یک واحد آموزشی، علل بروز آن و راه های مواجهه با آن طرح کنند.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر پژوهشی در حیطه آموزش است که در قالب پرسشنامه ای با پرسش های باز در آزمون پایان ترم دانشجویان سال ششم دندانپزشکی انجام شد. این پرسش ها متکی بود بر مساله ای که سال گذشته در طول واحد دندانپزشکی اجتماعی عملی برای همین گروه از دانشجویان رخ داده بود. متن پرسشنامه در تصویر 1 موجود است. بعد از بیان مساله در سطور ابتدایی پنج سوال پیش روی دانشجویان قرار گرفت. سوال نخست به تخمین آنها از وقوع و شیوع رفتار ذکر شده، سوال دوم و چهارم به تحلیل و تبیین علل وقوع این رفتارها، سوال سوم به نظر دانشجویان در مورد نوع مواجهه شخص ناظر در موقعیت هایی از این دست، و سوال پایانی به راه حل های پیشنهادی آنها اختصاص داشت. پاسخ های دانشجویان به این پرسشنامه مورد تحلیل محتوا قرار گرفته و تم های اصلی استخراج شد. همچنین فراوانی پاسخ های مربوط به هریک از تم ها با استفاده از نرم افزار Excel ارزیابی شد.

بر این اساس، در تحلیل داده های مطالعه حاضر از روش ترکیبی (Mixed method)(12) بهره گرفته شده که ارزیابی کمی و کیفی را به صورت توام شامل می شود.

یافته ها

77 نفر دانشجوی سال ششم دندانپزشکی در این آزمون شرکت داشتند، که 76 نفر از آنها در واحد مربوط به پروژه تحصیلی سال گذشته شرکت داشتند. 48 نفر (3/62 درصد) از دانشجویان، دختر و 29 نفر (8/36 درصد) پسر بودند.

در پاسخ به سوال نخست، 60 نفر (9/77 درصد) از دانشجویان تایید کردند که در طول این پروژه تعدادی از دانشجویان کار پژوهشی مربوط به دو یا چند نفردیگر را انجام داده اند، در حالی که در 17 دانشجو (22 درصد) به صراحت وقوع چنین رفتاری در میان دانشجویان تایید نشده بود. از میان گروه نخست، 5 نفر (5/6 درصد) ابراز کردند که خود نیز در چنین اقدامی مشارکت داشته اند و 8 نفر (4/10 درصد) به خرید و فروش این پروژه ها و مبادلات مالی میان دانشجویان تهیه کننده با دانشجویان خریدار پروژه اشاره کرده اند. تم غالب دربین پاسخ دانشجویانی که وقوع چنین پدیده ای را به صراحت تایید نکرده بودند، "احتمال شباهت تصادفی میان فایل های چند دانشجو" بود.

پاسخ دانشجویان به سوال دوم در مورد علل وقوع چنین پدیده ای ذیل سه گروه اصلی "پاسخهای مربوط به دانشجو"، "پاسخ های مربوط به اساتید" و "پاسخ های کلان" طبقه بندی شد که در جدول 1 درج شده اند.

در پاسخ به سوال سه، 76 نفر (7/98 درصد) از دانشجویان رفتار کسی که دانشجویان خطاکار را لو بدهد غیرقابل قبول و نادرست می دانستند.

پاسخ دانشجویان به سوال چهار، ذیل سه گروه عمده طبقه بندی  شد. 29 نفر (7/37 درصد) از دانشجویان لازم و مفید می دانستند که اساتید به چنین موقعیت هایی حساسیت ویژه نشان دهند، در حالی که 36 نفر (7/46 درصد) با حساسیت به خرج دادن از جانب اساتید در چنین شرایطی موافق نبودند. در عین حال 9 نفر از دانشجویان راه حل های میانه ای از قبیل "حساسیت متوسط" را پیشنهاد دادند.

پاسخ دانشجویان به سوال پنج درباره راه حل های عادلانه تر یا منصفانه تر در مواجهه با این مشکل در جدول 2 ذیل سه عنوان " پیشنهادهای تکنیکی برای ارائه جلسات"، "پیشنهادها در مورد نحوه مواجهه استاد با موقعیت های مشابه" و " پیشنهادهای کلی" طبقه بندی شده است.

بحث

در مطالعه حاضر از پرسشنامه ای مشتمل بر تعدادی پرسش باز استفاده شد که به نگرش و ارزیابی دانشجویان درباره احتمال وقوع تقلب در پروژه ای مربوط به سال پیشتر از آن اختصاص داشت. پاسخ دانشجویان در سه سطح "توصیف" این پدیده، "تبیین" علل وقوع آن، و "توصیه" راهکارهایی در مورد پیشگیری از این پدیده یا پاسخ به آن طبقه بندی شد. در سطح توصیف اغلب دانشجویان تصریح کردند که در طول انجام پروژه در مواردی یک نفر از دانشجویان به جای یک یا چند نفر دیگر پروژه را آماده کرده است. عده کمی از دانشجویان خود معترف به شرکت در چنین فرایندی بودند و تعدادی نیز به خرید و فروش چنین پروژه هایی اشاره کردند. در سطح تبیین، دانشجویان علل وقوع این پدیده را از سه زاویه عوامل مربوط به دانشجو (مانند عوامل رفتاری، شخصیتی و عدم توانمندی های آموزشی لازم)، عوامل مرتبط با اساتید و عوامل کلان اجتماعی شرح دادند. دانشجویان در سطح توصیه نیز راهکارهای تکنیکی و راهبردی برای پیشگیری از وقوع این قبیل تقلب ها و نحوه مواجهه با آنها طرح کردند.

مطالعات مختلفی درباره وقوع تقلب در میان دانشجویان انجام شده اند که عموما به سطح توصیف، وقوع و شیوع این پدیده مربوط بوده اند. برخی از مطالعات به پاسخ هایی متفاوت با یافته های مطالعه حاضر دست یافته اند. مثلا در مطالعه ای آنلاین در دانشگاه دیترویت، 86 درصد از پاسخ دهندگان که دستیاران پزشکی را شامل می شدند، گزارش کردند که "هرگز" دانشجوی دیگری را در حال تقلب در امتحان ندیده اند. در پاسخ به این سوال که در امتحانات دانشگاه تا چه اندازه تقلب رخ می دهد 47 درصد گزینه هرگز و 42 درصد گزینه "به ندرت" را انتخاب کردند. همه دستیاران بدون استثنا گزارش کرده بودند که شخص خودشان "هرگز" از پروژه ای که توسط دانشجوی دیگری انجام شده یا از موسسه ای خریداری شده استفاده نکرده اند.(13) البته با توجه به تفاوت میان زمینه  طرح پرسش ها در در دو مطالعه و نیز با توجه به تفاوت رده تحصیلی شرکت کنندگان دو مطالعه، بایستی در استنتاج تفاوت میان دانشجویان دو دانشگاه، ملاحظه و حساسیت به خرج داد. مطالعه ای در اتیوپی شیوع تقلب میان دانشجویان را بر اساس گزارش خود دانشجویان، 8/19 درصد تخمین زد. بیش از هشتاد درصد دانشجویان اعلام کردند که چنانچه شاهد تقلبی در امتحان باشند آن را گزارش نخواهند کرد. همچنین تقلب در میان دانشجویانی که پیشتر به مدارس خصوصی (و نه مدارس دولتی) می رفتند، دانشجویانی که پیشتر در دبیرستان تقلب می کردند، مصرف کنندگان مواد مخدر، کسانی که به طور منظم در کلاس ها شرکت نمی کنند، و دانشجویانی که خارج از سلف سرویس دانشگاه ناهار می خورند، بیشتر تخمین زده شد.(14) در مطالعه Korn و Davidovitch(15) بیش از یک چهارم دانشجویان گزارش کرده اند که در انجام تکالیف مرتکب تقلب شده اند و 5/12 درصد از آنها نیز در آزمون ها تقلب کرده اند. ارتباطی قوی میان بی صداقتی دانشگاهی با عواملی همچون برخی ادراکات شخصی (از قبیل خود پنداره و بیماری های نقص توجه)، تجربه های دانشگاهی (معدل نمرات و متوسط ساعت مطالعه در روز)، و مشارکت در رفتارهای پرخطر و انحرافی (از قبیل جرایم رانندگی) مشاهده شد.(15) مطالعه ای در لهستان نشان داد که اشتیاق اساتید به تدریس در کاهش تقلب دانشجویان تاثیر معنادار داشته است.(16) بر اساس این مطالعه، شور و شوق اساتید در تدریس مطالب عاملی بین فردی است که نرخ تقلب در میان دانشجویان را کاهش می دهد.

راهکارهای پیشنهادی در مقاله Scanlon در دو سطح طبقه بندی شده که با راهکارهای پیشنهادهای دانشجویان مشابهت های قابل توجهی دارد.(8) او ذیل پیشنهادات پیشگیری از وقوع سوءرفتار دانشگاهی سرفصل های زیر را بر شمرد: آموزش ضرورت کنش دانشجویان بر اساس صداقت، تاکید بر صداقت دانشگاهی به صورت تم طولی آموزشی، الگو قرار دادن اساتید، برنامه ریزی در جهت کاهش احتمال وقوع تقلب، نگارش و امضای جملاتی مبنی بر اینکه این پروژه یا پاسخ ها به طور کامل توسط خود دانشجو انجام شده است. روش هایی که برای کشف تقلب پیشنهاد شده عبارتند از تصحیح دستی دقیق ورقه ها جهت کشف تقلب، استفاده از نرم افزارهای کشف تقلب علمی، و استفاده از گزارش دانشجویان.

مطالعه حاضر از این نظر که در آزمون پایان ‎ترم واحد "اخلاق پزشکی" به انجام رسید شهود دانشجویان را در ارزیابی شان از این پدیده در آستانه فارغ التحصیلی به پرسش گرفت. طرح این پرسش ها در قالب آزمون پایان ترم اگرچه احتمالا موجب توجه بیشتری از جانب دانشجویان شده است اما می تواند به برخی پاسخ های غیردقیق منجر شده باشد که این نکته را می توان مهمترین محدودیت این مطالعه برشمرد.

نتیجه گیری

یافته های این مطالعه نشان داد بر اساس نظر دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد مساله سوءرفتار دانشگاهی یا تقلب علمی مساله ای نسبتاً شایع محسوب می شود که در علل مختلفی از جنس عوامل فردی و ساختاری ریشه دارد. مسوولین آموزشی و اساتید دانشگاه می توانند برای کاهش وقوع این پدیده و مواجهه موثرتر با آن راهکارهای متنوع و نوینی را به کار بگیرند که در این مسیر پیشنهادات دانشجویان راهگشا خواهد بود.

تشکر و قدردانی

از دانشجویان ورودی سال 1390 دانشکده دندانپزشکی مشهد بابت مشارکت همدلانه شان در اجرای این مطالعه سپاسگزارم.


 

پرسشنامه مطالعه

سلام.

اگر خاطرتان باشد سال گذشته در واحد دندانپزشکی اجتماعی عملی یک، طی چند جلسه روی یک پروژه مرور نقادانه مقالات کار کردیم. ما در گروه، اتفاق نظر داشتیم که این فرایند می تواند یک تجربه آموزشی مفید و البته ضروری برای شما باشد.سیر کار به این صورت بود که هرکس در جلسه ابتدایی یک موضوع پژوهشی انتخاب کرد تا درباره اش جستجو کند و بعد از نقد مقالاتِ به دست آمده، در یک فایل نهایی مرور نظام مند خود را گزارش کند. شما گزارش نهایی را به صورت فایل های Powerpoint یا Word برای من ایمیل کردید که مجموعه آنها را نگاه داشته ام.

آخر هر نیم ترم بایستی فایل ها را باز می کردم و به آنها نمره می دادم. بعضی پروژه ها قوی تر بود و بعضی ضعیف تر، برخی مفصل  تر و برخی کوتاه تر. ولی روی هم رفته پروژه ها با در نظر گرفتن فرصتی که برای این کار داشتید قابل قبول بود.

اما در این بین با مساله ای مواجه شده بودم که حالا که قصه تمام شده می خواهم درباره آن با شما مشورت کنم.

لابلای فایل های دانشجویان کلاس، هر از گاهی به دو یا چند فایل برمی خوردم که از جهات متعدد بسیار به هم شبیه بودند، نه فقط رنگ بندی، پس زمینه یا فونت اسلایدها، که نحوه چینش، نوع طبقه بندی، سرفصل ها و از آن مهم تر شیوه تحلیل نتایج. طوری که -زبانم لال- به نظر می رسید شاید برخی از آن جفت فایل ها یا مجموعه فایل ها کار یک نفر باشد.

ردیابی و کشف اینکه قصه واقعی این فایل ها چه بوده کار محال و گاه دشواری نبود اما در مورد این کار مردد بودم. از یک طرف نباید حق دانشجویانی که خودشان این پروژه را هراندازه قوی یا ضعیف به انجام رسانده بودند پایمال میشد. اما از سوی دیگر برای حل معماها به جلسات پرسش و پاسخ با تعدادی از دانشجوها نیاز داشتم، کاری که شاید دون شأن ما در فضای آکادمیک بود.

ضمن اینکه در تشخیص من به احتمال زیاد موارد مثبت کاذب و منفی کاذب هم راه داشت.

***

تحلیل اخلاقی شما از جنبه های مختلف این موقعیت چیست؟

1- آیا من اساساً اشتباه کرده بودم و اینطور نبوده که یک نفر به جای دو یا چند نفر کار کند؟

2- اگر دو یا چند نفر چنین کاری کرده بودند، حتما عللی آنها را به این کار سوق داده. این علل چه بوده و تا چه حد به آنها در انجام این کار حق می دهید؟

3- اگر یکی از بین شما کسانی که پروژه را به درستی خودش انجام داده بود، پیش من می آمد و کار آن اقلیت را لو می داد و از آنها شکایت می کرد، به او چقدر حق می دادید؟

4- به نظرتان درباره این قبیل تقلب ها (که نسبتا پیش پاافتاده به نظر می رسند) چقدر باید حساسیت به خرج داد؟ و چرا؟

5- شما اگر در موقعیت من بودید چگونه با این وضع معماگونه مواجه می شدید؟ چه رفتاری از جانب من را عادلانه تر/ منصفانه  تر می دانید؟


جدول 1 : پاسخ دانشجویان درباره علل وقوع پدیده در پاسخ به سوال دو

فرهنگ غالب فعلی دانشجویان 

غیبت در میانه جلسات

مشغولیت های غیرموجه دانشجویان

سنگینی برنامه دانشجویان

وجود دانشجویانی که از این طریق پول در می آورند

ایجاد نقش برای دانشجویان تهیه کننده

عوامل رفتاری

پاسخ های مربوط به دانشجو

عدم توانایی

بی علاقگی دانشجویان به پژوهش و دندانپزشکی جامعه نگر

ناتوانی دانشجویان در کار با کامپیوتر

توانمندی های آموزشی

تنبلی/راحت طلبی

نداشتن خلاقیت

عدم اعتماد به نفس کافی

عوامل شخصیتی

ایراد ارائه واحد
عدم برخورد تند در موارد مشابه
ارزیابی از فرصت نداشتن استاد یا بررسی نکردن پروژه ها توسط استاد
بی اهمیت جلوه دادن موضوع توسط برخی اساتید
کمبودهای سخت افزاری

پاسخ های مربوط به اساتید

فرهنگ غالب فعلی ایران

نظام آموزشی بی توجه به پژوهش

سقوط باورهای دینی

مشکلات پایه ای نظام آموزشی به ارث رسیده از آموزش و پرورش

طبیعی بودن این رفتار

پاسخ های کلان

جدول 2 : پیشنهادهای عملی دانشجویان در پاسخ به سوال پنج

پیشنهادهای تکنیکی برای ارائه جلسات

نظارت بر دانشجویان توسط دانشجویان

ضرورت معرفی پروژه در جلسه اول

انجام پروژه سرکلاس

پیشرفت پروژه مستقیما زیرنظر استاد

در هر جلسه، معرفی کار جلسه بعد

کار گروهی

تبدیل پروژه های پژوهشی به اجباری برای واحد رساله

بیان اینکه فایلها دونه به دونه چک میشود

پیشنهادها در مورد نحوه مواجهه استاد با موقعیتهای مشابه

تذکر به صورت روش مشابه به کار رفته در این آزمون

سوال از هر فرد در مورد پروژه او برای تشخیص متقلب ها

فراخواندن دانشجویان

طعنه و کنایه (ایجاد عذاب وجدان)

پیشنهادهای کلی

علاج واقعه پیش از وقوع

کاربردی کردن کلاس ها

لزوم برخورد عادلانه (اینگونه نباشد که استادان تنها برای تخلف بعضی دانشجویان حساسیت نشان دهند)

مواجهه مناسب از ترم یک دانشگاه

رابطه منطقی و دوستانه بین استاد و دانشجو


 

 1. Anderson RE, Obenshain SS. Cheating by students: Findings, reflections, and remedies. Acad Med 1994; 69: 323-32.
 2. Baldwin DC, Daugherty SR, Rowley BD. Cheating in medical school: A survey of second-year students at 31 schools. Acad Med 1996; 71: 267-73.
 3. Brown DL. Cheating must be okay—everybody does it! Nurse Educ 2002; 27: 6-8.
 4. Dans PE. Self-reported cheating by students at one medical school. Acad Med 1996; 71:
  70-2.
 5. Sierles F, Hendricks I, Circle S. Cheating in medical school. J Med Educ 1980; 55: 124-5.
 6. Rennie SC, Crosby JR. Are “tomorrow’s doctors” honest? Questionnaire study exploring medical students’ attitudes and reported behaviour on academic misconduct. BMJ 2001; 322: 274-5.
 7. Falleur D. An investigation of academic dishonesty in allied health: Incidence and definitions. J Allied Health 1990; 19: 313-24.
 8. Scanlan CL. Strategies to promote a climate of academic integrity and minimize student cheating and plagiarism. J Allied Healt 2006; 35: 158-64. 
 9. Roig M. Can undergraduate students determine whether text has been plagiarized? Psychol Rec 1997; 47:
  113-22.
 10. CAI Research Center for Academic Integrity Web site. Available at: http://www.academicintegrity.org/cai_research.asp.
 11. McCabe D, Trevino LK. Honesty and honor codes. Academe 2002; 88: 37-41.
 12. Morse JM. Evolving trends in qualitative research: Advances in mixed-method design. Qual Health Res 2005; 15(5): 583-5.
 13. Dereczyk ABozimowski GThiel LHiggins R. Physician assistant students' attitudes and behaviors toward cheating and academic integrity. J Physician Assist Educ 2010; 21(1): 27-31.
 14. Desalegn AABerhan A. Cheating on examinations and its predictors among undergraduate students at Hawassa University College of Medicine and Health Science, Hawassa, Ethiopia. BMC Med Educ 2014; 14: 89.
 15. Korn LDavidovitch N. The profile of academic offenders: Features of students who admit to academic dishonesty. Med Sci Monit 2016; 22: 3043-55.
 16. Orosz GTóth-Király IBőthe BKusztor AKovács ZÜJánvári M. Teacher enthusiasm: A potential cure of academic cheating. Front Psychol 2015; 6: 318.