ارزیابی ریزنشت یک سیستم چسباننده بکار رفته به عنوان فیشورسیلانت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان

2 دندانپزشک

چکیده

مقدمه: برخی مطالعات نشان داده‏اند که سیستم ‏های چسباننده می‏توانند به عنوان جایگزین سیلانت ‏های رزینی در سیل کردن شیار ‏ها عمل کنند. بنابر این استفاده از چسباننده عاجی به عنوان فیشورسیلانت ممکن است منجر به ساده‏تر شدن تکنیک شود. هدف از این مطالعه تعیین ریزنشت یک سیستم چسباننده عاجی استفاده شده به عنوان فیشورسیلانت بود.
مواد و روش‏ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، 60 دندان پره مولر سالم انتخاب و در سه گروه تقسیم شدند. گروه 1: اسیداچ + اپتی باند سولوپلاس، گروه 2: اسیداچ+ فیشورسیلانت (سینرژی) و گروه 3: اسیداچ+ اپتی باند سولوپلاس + فیشورسیلانت. دندان‏های آماده شده تحت 500 سیکل حرارتی بین دمای 5 و 55 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. مدت استقرار در هر دما 20 ثانیه بود. سپس، نمونه ها در آب مقطر قرار گرفتند. همه دندان‏ها از آپکس و فورکا سیل شدند و تا یک و نیم میلیمتری مارجین سیلانت، با دو لایه لاک ناخن پوشیده شدند. دندان‏ها به مدت 48 ساعت در فوشین 5/0 درصد قرار داده شدند و موازی با محور طولی برش داده شدند. میزان ریزنشت بین درجه صفر تا سه تقسیم‏بندی شد. نمونه ها با بزرگنمایی 40 برابر زیر استریومیکروسکوپ ارزیابی شدند. داده ‏های آماری توسط آزمون کروسکال والیس و من ویتنی مورد آنالیز قرار گرفتند.
یافته‏ها: در مقایسه دو به دوی گروه ها با یکدیگر، تفاوت آماری معنی داری (05/0P<) بین میزان ریزنشت مشاهده شد. گروه 2 (فیشور سیلانت) بیشترین و گروه 1 (اپتی باند سولو پلاس) کمترین میزان ریزنشت را نشان دادند.
نتیجه گیری: به نظر می رسد بتوان از اپتی باند سولو پلاس به عنوان فیشورسیلانت استفاده کرد. به علاوه بر اساس نتایج مطالعه حاضر کاربرد این ماده قبل از فیشورسیلانت نیز باعث کاهش ریزنشت می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microleakage Assessment of an Adhesive system Used As a Fissure Sealant

نویسندگان [English]

  • Shahrzad JavadiNejad 1
  • Maryam Karami 1
  • Zahra Sarlak 2
1 Assisstant Professor, Dept of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Khorasgan Branch of the Islamic Azad University, Khorasgan, Iran
2 Dentist
چکیده [English]

Introduction: Some studies demonstrated that adhesive systems can act as a substitute for the resin sealants to seal fissure. Therefore, it may be possible to simplify the technique by using the adhesive agent as a fissure sealant. The aim of this study was to determine the microleakage of dentine adhesive (Optibond solo plus) used as a fissure sealant.
Materials & Methods: In this study, 60 intact pre-molars were chosen and divided into 3 groups. 1. Etching + opti bond soloplus, 2. Etching + Fissure sealant (synergy) 3. Etching + optibond soloplus + fissure sealant. Then the teeth were thermocycled for 500 times for 20 seconds and finally placed in distilled water. All teeth were sealed apically and coated within 1.5 mm of the sealant margin with two layers of nail varnish. The teeth were immersed in 0.5% fushin for 48 hours, and then the teeth were washed and cut off parallel to the long axis. The samples were studied in order to assess the amount of microleakage under the stereomicroscope with a magnification of 40, and were given a grading of 0 to 3. Finally, the data were analyzed using the Kruskal Wallis and Mann-Whitney tests.
Results: Significant differences (P<0.05) were observed between groups 1 and 2, groups 1 and 3 and groups 2 and 3. Group 2 (fissure sealant) showed the highest microleakage scores and group 1 (Optibond solo plus) showed the lowest microleakage.
Conclusion: It seems that Optibond solo plus could be used as a fissure sealant. In addition, according to study results, application of Optibond solo plus before application of fissure sealant would also reduce microleakage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fissure sealant
  • Microleakage
  • Adhesive