کلیدواژه‌ها = کنترل عفونت
بررسی مقایسه ای دانش، عملکرد و نگرش مسئولین فنی و نظارت آنها بر کلینیک‌های عمومی و دندانپزشکی سطح شهر مشهد: یک مطالعه مقطعی

دوره 45، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 44-53

10.22038/jmds.2021.49993.1926

جواد سرآبادانی؛ مهناز فضائلی؛ کیارش قزوینی؛ علی لبافچی؛ صدیقه کرباسی؛ ارمغان صالحی؛ عبدالله جوان


بررسی آلودگی میکروبی پامیس های پرداخت کننده در لابراتوارهای شهر شیراز

دوره 29، شماره 3,4، مهر 1384، صفحه 295-304

10.22038/jmds.2005.1495

مهرو وجدانی؛ بهروز خوش قدم؛ محمد زیبایی