کلیدواژه‌ها = سرم
بررسی میزان پروتئین واکنشی C و آیریزین در بزاق و سرم بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی

دوره 47، شماره 2، تیر 1402، صفحه 135-146

10.22038/jmds.2023.62712.2134

شادی ثقفی خادم؛ محمد سوختانلو؛ فاطمه زیدآبادی؛ عبدالله جوان رشید


ارزیابی سطح سرمی روی در لیکن پلان دهانی اروزیو، آتروفیک و افراد سالم

دوره 46، شماره 2، تیر 1401، صفحه 88-92

10.22038/jmds.2022.58260.2057

فاطمه اربابی کلاتی؛ طاهره نصرت زهی؛ مریم صانعی


بررسی میزان آلبومین سرم در پریودنتیت مزمن

دوره 34، شماره 3، مهر 1389، صفحه 189-196

10.22038/jmds.2010.1186

معصومه خوشحال؛ حامد مرتضوی؛ شادی ثقفی؛ زهره جمشیدی؛ حمیدرضا عبدالصمدی