نویسنده = �������������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی رابطه بین میزان سایش مینای دندان و خشونت سطحی سرامیک های دندانی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 51-60

10.22038/jmds.2017.8369

فرناز فیروز؛ بیژن حیدری؛ فریبرز وفایی؛ علیرضا سلطانیان؛ حنیف الله بخشی؛ حمیدرضا سلیمانی مهر