نویسنده = فاطمه احمدی متمایل
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر ماست حاوی پروبیوتیک بر غلظت ایمنوگلوبولین A ترشحی بزاق

دوره 36، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 327-334

10.22038/jmds.2012.54

محمد واحدی؛ حمیدرضا عبدالصمدی؛ فاطمه احمدی متمایل؛ سوده طیبی؛ مهرداد حاجیلویی؛ عباس مقیم بیگی؛ پوراندخت داوودی


2. گزارش یک مورد پرفوراسیون وسیع فک بالا ناشی از موکورمایکوزیس و درمان آن

دوره 36، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 335-340

10.22038/jmds.2012.55

حمیدرضا عبدالصمدی؛ مهدیه زرآبادی پور؛ سمیرا ساعتی؛ پرویز ترک زبان؛ حافظ آریامنش؛ فاطمه احمدی متمایل