نویسنده = فاطمه شاهسواری
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه فیلم‏های رادیوگرافی داخل دهانی با سرعت D و F در تشخیص پوسیدگی‏های پروگزیمالی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 37، شماره 1، بهار 1392، صفحه 27-36

10.22038/jmds.2014.434

عالیه سادات جوادزاده؛ سیده طاهره محتوی پور؛ فاطمه شاهسواری؛ محمد داودی؛ سیده سعیده محتوی پور


2. بررسی فراوانی بیان پروتئین P27 درکارسینوم سلول سنگفرشی دهان و مری

دوره 36، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 203-210

10.22038/jmds.2012.480

فاطمه شاهسواری؛ دنیا صدری؛ سیده سارا طبری


3. مقایسه عملکرد باندینگ سلف-اچ با روش اچ و باند (دو مرحله ای) در کارآئی فیشور سیلانت

دوره 35، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 185-194

10.22038/jmds.2011.958

کتایون سالم؛ فاطمه شاهسواری؛ آرش انیسیان؛ مهران مرادی