نویسنده = بردیا ودیعتی صابری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر رشت در زمینه تجویز صحیح انواع تکنیکهای رادیوگرافی

دوره 42، شماره 2، تیر 1397، صفحه 167-174

10.22038/jmds.2018.10894

سمیه نعمتی؛ بردیا ودیعتی صابری؛ عالیه سادات جوادزاده؛ زهرا پورحبیبی


2. شیوع کیست احتباسی موکوسی سینوس ماگزیلاری در رادیوگرافی های پانورامیک دیجیتال بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی رشت طی سال های 92-1391

دوره 38، شماره 4، دی 1393، صفحه 363-374

10.22038/jmds.2014.3478

سمیه نعمتی؛ سیده طاهره محتوی پور؛ بردیا ودیعتی صابری؛ سیدمحمدحسین میرخانی؛ زهرا پورحبیبی