نویسنده = سمانه همتی
ارزیابی وضعیت پوسیدگی دندان در کودکان اوتیسم و مقایسه آن با کودکان سالم

دوره 46، شماره 2، تیر 1401، صفحه 176-183

10.22038/jmds.2022.57728.2048

سمانه همتی؛ رضا سلیمانی؛ سید جابر موسوی؛ اعظم نحوی


بررسی رابطه پوسیدگی های شدید دندانی در دوران کودکی با شاخص توده بدن در کودکان 6-3 ساله

دوره 45، شماره 2، تیر 1400، صفحه 188-195

10.22038/jmds.2021.51282.1940

سمانه همتی؛ پدرام کرمانی؛ جمشید یزدانی چراتی؛ هاله حالی