دوره و شماره: دوره 31، شماره 1,2، بهار 1386 (بهار و تابستان 1386) 
9. تاثیر آلیاژ بر رنگ چینی در سه نوع فلز بیس

صفحه 63-70

محمدرضا صابونی؛ جلیل قنبرزاده؛ احمد مماوی


13. تعیین فلور قارچی دهان در دانشجویان دندانپزشکی بابل و همبستگی آن با پوسیدگی دندانی در سال 1384

صفحه 93-104

مریم قاسمپور؛ علی اصغر سفیدگر؛ محمود حاجی احمدی؛ محمود خسروی سامانی؛ الهه صادقی


18. بررسی رابطه HLA-DRB1*O4 و HLA-DQB1*O6 با پوسیدگی زودرس شدید دوران کودکی

صفحه 133-140

حسین نعمت اللهی؛ جلیل توکل افشاری؛ علی باقریان


گزارش مورد

20. گزارش مورد پلاسماسل جینجیوایتیس

صفحه 149-154

حبیب ا... قنبری؛ زهرا باغانی؛ نوشین محتشم