دوره و شماره: دوره 31، شماره 3، پاییز 1386 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی بالینی فیلم های چسبنده مخاطی بر روی لثه افراد سالم داوطلب

صفحه 155-162

حکیمه احدیان؛ عباس جوادزاده؛ حسین عرفائی


6. مقایسه استحکام پیوند برشی سیستم های Self-etch در عاج سطحی و عمقی

صفحه 189-194

عبدالرحیم داوری؛ علیرضا دانش کاظمی؛ زهرا یزدانی؛ مهدی مهدیخانی


7. ارزیابی میزان جرم دندانی در بیماران مبتلا به سنگ کلیوی

صفحه 195-200

ناصر سرگلزایی؛ محمد حسن نجفی؛ محمد محمدزاده رضایی؛ مرتضی طاهری؛ بهزاد اکاتی


گزارش مورد

14. گزارش مورد : درمان ریشه دندان مولر دوم 4 ریشه فک پایین

صفحه 247-250

علی اصغر نوعی؛ جمیله قدوسی؛ مینا زارعی