دوره و شماره: دوره 39، شماره 2 - شماره پیاپی 93، تابستان 1394، صفحه 99-190 
3. بررسی رابطه بین استئوپروز و خشکی دهان در زنان یائسه

صفحه 117-122

فاطمه اربابی کلاتی؛ عباس محمدی؛ سپیده قائمی حصاروئیه


7. مقایسه انرژی آزاد سطحی کامپوزیت‏ های دندانی با پایه سیلوران و متاکریلات پس از سفیدکردن دندان‏ ها

صفحه 155-162

لقمان رضایی صوفی؛ زهرا خاموردی؛ شاهین کسرایی؛ فرشید وحدتی نیا؛ یاسمن صادقی


8. بررسی بروز MDM2 و P53 در کیست دنتی‌ژروس و ادنتوژنیک کراتوکیست به روش ایمنوهیستوشیمی

صفحه 163-172

ستاره شجاعی؛ شکوفه جمشیدی؛ نوشین محتشم؛ قدرت الله روشنایی؛ مهدی شهابی نژاد