دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، تابستان 1399 
2. بررسی اثر ضدمیکروبی و ضدبیوفیلم محلول نانونقره در رابطه با میکروارگانیسم های پلاک دندانی در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 114-126

صادق خدایی؛ رخساره صادقی؛ فریال طالقانی؛ آرش محبوبی؛ مریم طهرانچی؛ امیر شفایی مبارکه