دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، بهار 1399 
8. بررسی تاثیر افزایش مدت زمان جراحی دندان عقل مندیبل بر بروز درای ساکت

صفحه 65-72

علیرضا شیرزاده؛ مجید عشق پور؛ مجید حسینی ابریشمی؛ افسانه تختی؛ شهرزاد دلشاد؛ عبدالله جوان


گزارش مورد

11. مدیریت درمان دندانپزشکی اکتودرمال دیسپلازی هایپوهیدروتیک، گزارش یک مورد

صفحه 89-98

کوروش تیمورنژاد؛ خشایار سنجری؛ حسنا ابراهیمی زاده