دوره و شماره: دوره 32، شماره 1، بهار 1387 
2. بررسی آزمایشگاهی تطابق لبه ای دو ماده رتروگرید MTA) تیره و سمان پرتلند) توسط میکروسکوپ الکترونی

صفحه 11-16

مریم بیدار؛ سعید مرادی؛ سلما بیداد؛ حمید جعفرزاده؛ حبیب الله اسماعیلی


گزارش مورد

13. گزارش دو مورد لشمانیازیس لب

صفحه 87-94

آتس سا پاک فطرت؛ شادی ثقفی؛ مریم مشاوری نیا