دوره و شماره: دوره 43، شماره 2، تابستان 1398 
2. تأثیر روش های مختلف اچ بر استحکام باند عاجی دو نوع یونیورسال ادهزیو

صفحه 112-121

پدرام دانش کاظمی؛ علیرضا دانش کاظمی؛ فهیمه شفیعی؛ امیر قاسمی


3. تأثیر مدت زمان کشیدن دندان بر زاویه باکولینگوالی استخوان آلوئول در ناحیه ی خلف مندیبل

صفحه 122-130

سمیرا ساعتی؛ علی حیدری؛ زهره عارف پور؛ پیام امینی؛ فهیمه جعفری


6. مشخصه‌یابی و ارزیابی ریزساختار، خواص فیزیکی و مکانیکی آمالگام‌های دندانی رایج در کشور

صفحه 155-166

زهرا محمدی؛ عبدالرضا شیخ مهدی مسگر؛ سعیدرضا رحمدار؛ الهام فرهنگی


9. تبیین دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان نسبت به ارزیابی مهارت نرم در پذیرش دانشجویان دندانپزشکی

صفحه 197-208

رقیه ولی پور خواجه غیاثی؛ محمد جواد لیاقتدار؛ محمد رضا نیلی؛ ماندانا شیرازی


گزارش مورد

10. گزارش یک مورد سنگ بزاقی با اندازه قابل توجه در مجرای غده تحت فکی

صفحه 209-216

رزا مصطفوی طباطبایی؛ مجید صنعت خانی