دوره و شماره: دوره 41، شماره 1، بهار 1396 
3. بررسی تاثیر وارنیش چای سبز بر عمق پوسیدگی دندان در اطراف براکت‌ های ارتودنسی

صفحه 21-30

زهرا خاموردی؛ امیر فرهنگ میراسماعیلی؛ فهیمه دانشیار؛ طیبه تولیت؛ محمدیوسف علیخانی؛ محمد مقدسی امیری


6. ارزیابی رابطه بین میزان سایش مینای دندان و خشونت سطحی سرامیک های دندانی

صفحه 51-60

فرناز فیروز؛ بیژن حیدری؛ فریبرز وفایی؛ علیرضا سلطانیان؛ حنیف الله بخشی؛ حمیدرضا سلیمانی مهر